ویرایش عکس ها > پخش/ویرایش

اه هرهچ شوتور

.دیهد راشف ار ]F/C[ ای دیناخرچب ار تياده همکد ،هنیزگ ميظنت یارب3 3

.دینک باختنا ار

 

1 1

4 4

2 2

.دیهد راشف ار ]o[

.دیهد راشف ار ]F/C[ ای دیناخرچب ار تياده همکد ،هنیزگ ميظنت یارب

5 5

 

.دیهد راشف ار ]m[

.دسر یم رظن هب رتفاص و رتنشور تسوپ ،ددع شيازفا اب

 

.دیهد راشف ندرک هریخذ یارب ار ]f[

.دیهد راشف ندرک هریخذ یارب ار ]o[3 3

6 6

 

111