.دینک بانتجا یکینورتکلا یاه هاگتسد اب لخادت زا

تازیهجت رد تسا نکمم هک دنک یم رشتنم )RF( ییویدار یاه سناکرف امش نیبرود ،بلق نابرض ميظنت هاگتسد دننام ،بسانمان تظفاحم یاراد ای هدشن تظفاحم یکینورتکلا لخادت اهوردوخ ای لزانم رد یکینورتکلا یاه هاگتسد رگید و یکشزپ یاه هاگتسد ،کعمس یکینورتکلا یاه هاگتسد هدننک دیلوت اب هدش داجیا لخادت لکشم هنوگره عفر یارب .دنک داجیا دروم یبناج مزاول ای تازیهجت زا اهنت ،هتساوخان لخادت زا یریگولج یارب .دیریگب سامت دوخ

.دینک هدافتسا گنوسماس دییات

.دینک هدافتسا یداع تلاح رد دوخ نیبرود زا

.دینک یراددوخ نیبرود یلخاد نتنآ اب سامت زا

امش یاه تیلوئسم و تاعلاطا لاقتنا

لاقتنا زا نیاربانب ،دوش شاف تسا نكمم WLAN قیرط زا هدش هداد لاقتنا تاعلاطا

.دینك بانتجا زاب یاه هكبش ای یمومع یاه ناكم رد مهم تاعلاطا

مئلاع ،یرادرب هخسن قح نیناوق هك یتاعلاطا لاقتنا هنوگ چیه لوئسم نیبرود هدننك دیلوت

.دوب دهاوخن ،دنك یم ضقن ار یمومع تفع ای یونعم تیكلام ،یراجت

اطلاعات مرٜ⠆䠆㜀 ٜ⠆ سلامتی و ایما

.دنک یم راک تسرد نیبرود هک دینک یسررب ،نیبرود زا هدافتسا زا لبق

ای تسردان هدافتسا زا یشان هدراو یاه بیسآ ای اه لیاف نتفر تسد زا لابق رد هدننکدیلوت

.دریگ یمن هدهع رب یتیلوئسم هنوگ چیه ،نیبرود درکلمع صقن

.دينک لصتم دوخ نيبرود هب ار USB لباک کچوک یاهتنا دياب

هدنزاس .دسرب بيسآ امش یاه لياف هب تسا نکمم ،دوش لصو سکعرب لباک هک یتروص رد

.دريذپ یمن یتيلوئسم هنوگچيه ،تاعلاطا نتفر تسد زا لابق رد هليسو نيا

.دیهدن رارق دیشروخ میقتسم رون ضرعم رد ار زنل

.دنک لتخم ار نآ درکلمع ای دوش ریوصت رگسح گنر نتفر نیب زا تسا نکمم راک نیا

کنخ ات دینک ربص و هدروآ رد ار یرتاب ،دش مرگ دح زا شیب نیبرود رگا

.دوش

یلخاد یامد و هدش یرتاب ندش مرگ ثعاب تسا نکمم نیبرود زا تدم ینلاوط هدافتساکنخ دیراذگب و دیروایب نوریب ار یرتاب ،داتفا راک زا نیبرود رگا .دربب لااب ار نیبرود

.دوش

یداع هلئسم نیا .دوش امش یاه‌سکع رد زیون داجیا ثعاب تسا نکمم لااب یلخاد یاهامد

.تشاد دهاوخن امش نیبرود یلک درکلمع رب یریثات و تسا

5