هشوپ تروص هب اه لياف هدهاشم

روطب هشوپ کی باختنا .دنوش یم رهاظ هشوپ کی تروص هب یلاوت و موادم ریواصت یم فذح هشوپ نآ ریواصت همه ،هشوپ فذح اب .درک دهاوخ شخپ ار اه سکع همه راکدوخ

.دوش

اي دیناخرچب ار تیاده همکد ،هاوخلد هشوپ هب ییاجباج یارب ،شخپ تلاح رد1 1.ديهد راشف ار ]F/C[.درک دهاوخ شخپ ار هشوپ یاه سکع همه راکدوخ روطب نیبرود

یکت یامن

.دیهد راشف ار ]o[ ،هشوپ ندرک زاب یارب2 2ار ]F/C[ ای دیناخرچب ار تياده همکد ،رگید لیاف کی هب ییاجباج یارب3 3

.دیهد راشف

.دیهد راشف ار ]f[ ،شخپ تلاح هب تشگزاب یارب4 4

جستجو و مدیریت فایل ها > پخش/ویرایش

هورگ ساسا رب اه لیاف هدهاشم

راشف ار هورگ کی رتلیف z]m[ ،کچوک ريواصت یامن رد1 1

.دیهد

ضرف شیپ *

حرش

هنیزگ

.دینک هدهاشم یداع روطب ار اه لیاف

*همه

 

 

.دینک هدهاشم ،دنا هدش هریخذ هک یخیرات ساسا رب ار اه لیاف

خیرات

 

 

.دینک هدهاشم لیاف عون ساسا رب ار اه لیاف

لیاف عون

 

 

.دوش زاب ات دینک باختنا ار تسرهف کی2 2.دوش هدهاشم ات دینک باختنا ار لیاف کی3 3

102