یداهنشیپ یاه لح هار

تیعضو

AF هیحان زا جراخ هژوس یتقو .تسا سوکوف زا جراخ هژوس•

 

]رتاش[ نداد راشف و AF هیحان لخاد هب هژوس ندروآ اب ،تسا

 

.دیریگب سکع ،همین ات

یمن راک ‏کیتاموتا‏سوکوف

سکع و دیوش رود هژوس زا مدق دنچ .تسا کیدزن یلیخ هژوس•

دنک

.دیریگب

 

سوکوف تلاح .تسا هدش میظنت MF یور سوکوف تلاح•

 

.دينک باختنا ار )AF( کيتاموتا

 

یمن راک Rو s،M،tیاه تلاح رد AEL یگژیو

دنک یمن راک AEL یگژیو

.دینک باختنا رگید تلاح کی ،یگژیو نیا زا هدافتسا یارب .دنک

 

 

 

.تسا هدش بصن تسرد زنل هک دیوش نئمطم•

دنک یمن راک زنل

.دییامن بصن هرابود ار نآ و دینک ادج نیبرود زا ار زنل•

 

 

 

شلاف هاگرد یور رب یتسرد هب یجراخ شلاف هک دیوش نئمطم

دنک یمن راک یجراخ شلاف

.تسا هتفرگ رارق یجراخ

 

 

 

.دینک میظنت هرابود ار تعاس و خیرات•

و خیرات تامیظنت هحفص

هحفص نيا ،دشاب هدش هيلخت لاماک نيبرود یلخاد قرب عبنم رگا•

ً

ندرک نشور زا سپ تعاس

و هدرک دراو ار رپ لاماک یرتاب کي .دوش یم هداد شيامن

ات ديهد رارق شوماخ تيعضو رد تعاس 72 لقادح ار نيبرود

دوش یم هداد شیامن نیبرود

.دوش ژراش هرابود یلخاد قرب عبنم

 

پیش از تماس با

مرکز خدمات > پیوست

 

تیعضو

یداهنشیپ یاه لح هار

 

 

.تسا هدش لصو تسرد USB لباک هک دیوش نئمطم•

 

ییاسانش ار نیبرود ،هنایار

.تسا نشور نیبرود هک دیوش نئمطم•

 

ینابیتشپ ،دینک یم هدافتسا هک یلماع متسیس هک دیوش نئمطم•

 

دنک یمن

.دوش یم

 

 

لباک .دنک لتخم ار لیاف لاقتنا ،نکاس هتیسیرتکلا تسا نکمم

 

طابترا ،لیاف لاقتنا نیح رد

 

یم عطق هنایار اب نیبرود

.دینک لصو هرابود و هدرک ادج ار USB

 

 

دوش

 

 

 

 

 

 

 

.دینك ارجا هرابود و دیدنبب ار i-Launcher همانرب•

 

 

تسا نكمم همانرب نیا ،امش هنایار طیحم و تاصخشم هب هتسب•

 

 

،تروص نیا رد .دوشن یزادنا هار راكدوخ روط هب

 

 

عورش یور Windows لماع متسیس یاراد هنایار رد

 

یتسرد هب i-Launcher

i-Launcher Samsung اه همانرب همه

 

،Windows 8 رد( .دینک کیلک Samsung i-Launcher

 

دنک‌یمن راک

Samsung اه همانرب همه و دینک زاب ار عورش هحفص

 

 

متسیس یاراد هنایار رد ،ای ).دینک باختنا ار i-Launcher

 

 

Samsung یدربراک یاه همانرب یور Mac لماع

 

 

.دینک کیلک i-Launcher

 

 

170