.دينک اهر ار ]رتاش[ ،دش مامت ناتراک یتقو3 3.دنک یم هريخذ سکع کی رد ار اهسکع راکدوخ روط هب نیبرودفقوتم ییاماروناپ یرادربسکع ،دینک اهر ار ]رتاش[ ،یرادرب ریوصت ماگنه رگا.دنوش یم هریخذ هدش هتفرگ یاه سکع و هدش

.دنک یم قرف حوضو ،هدش هتفرگ یاماروناپ سکع هب هتسب

.تسین سرتسد رد یرادربسکع یاه هنیزگ زا یضعب ،اماروناپ تلاح رد

.دنک فقوتم ار یرادربسکع ،هژوس تکرح ای یرادربسکع یدنب بیکرت لیلدب تسا نکمم نیبرود

نیبرود تسا نکمم ،دیهدن تکرح ریوصت تیفیک دوبهب یارب ار نیبرود رگا ،اماروناپ تلاح ردزا رتارف یکدنا ار نیبرود ،هرظنم مامت زا سکع نتفرگ یارب .دریگن ار هنحص زا ریوصت نیرخآ

.دیهد تکرح ،دریگب نایاپ هنحص دیهاوخ یم هک یا هطقن :دینک زیهرپ ریز دراوم زا ،ییاماروناپ یاه سکع نتفرگ ماگنه هجیتن نیرتهب بسک یارب

نیبرود هتسهآ رایسب ای عیرس رایسب نداد تکرح- یدعب ریوصت طبض یارب نیبرود مک رایسب نداد تکرح- مظنمان یتعرس اب نيبرود نداد تکرح- نیبرود نداد ناکت- کیرات ناکم کی رد یرادربریوصت-

فارطا کرحتم یایشا زا نتفرگ سکع- دشاب رييغت لاح رد رون گنر اي یيانشور هک یرادربسکع طيارش-

یم فقوتم ریز طیارش تحت یرادربسکع و دنوش یم هریخذ راکدوخ روطب هدش هتفرگ ریواصت• :دوش

دنک رییغت یرادربسکع تهج یرادربسکع ماگنه یتقو- دوش اجباج دایز تعرس اب نیبرود یتقو- دیهدن تکرح ار نیبرود رگا-

حالت های گرفتن عکس > دورٜین من

اماروناپ تلاح R

.دیهد یاج دحاو سکع کی رد ار اماروناپ ضیرع هرظنم کی دیناوت‌یم ،اماروناپ تلاح رد رگيدکي اب و هتفرگ ار اهسکع زا یا هعومجم ،اماروناپ ريوصت کي قلخ یارب ،اماروناپ تلاح

.دنک یم بيکرت

.دريگ رارق Rیور ات ديناخرچب ار تلاح یشخرچ ديلک1 1هب رظن دروم تهج رد ار نیبرود سپس ،دیراد هگن و دیهد راشف ار ]رتاش[2 2.دیهد تکرح یمارآیرادربسکع لاحرد ریوصت مامت و دوش یم هداد ناشن یشلف ،تکرح یاتسار رد.دوش یم هداد ناشن شیامن شیپ رداک رد.دریگ یم ار یدعب سکع راکدوخ روطب نیبرود ،دنوش یم زارت اه هنحص یتقو

62