زا هک یرون رادقم و دننک یم تکرح رگیدکی اب اه هرپ نیا .تسا هرپ نیدنچ لماش مگارفاید هظفحم دادعت ،بش یاه هنحص زا یرادربسکع ماگنه .دنیامن یم لرتنک ار دنک یم روبع مگارفاید زکرم هب رون ،دشاب جوز مگارفاید یاه هرپ دادعت رگا .دراذگ یم ریثأت زین رون لکش یور رب اه هرپ رون یاه تمسق دادعت ،دشاب درف اه هرپ دادعت رگا .دوش یم میسقت اه هرپ دادعت اب ربارب ییاه تمسق

.تسا اه هرپ دادعت ربارب ود هدش میسقت

تمسق ۱۴ هب ار رون هرپ ۷ اب یمگارفاید و تمسق ۸ هب ار رون هرپ ۸ اب یمگارفاید ،لاثم ناونع هب

.دنک یم میسقت

هرپ 8

هرپ 7

مفاهیم عکسٜ⠆اری

نادیم قمع و مگارفاید نازیم

قمع هب ًاقیقد نیا .دینک حضاو ای رات ار سکع هنیمز سپ ،مگارفاید ندرک لرتنک اب دیناوت یم

.دوش هداد ناشن دایز ای مک تروص هب دناوت یم هک ،دوش یم طوبرم )DOF( نادیم

مک نادیم قمع اب یسکع

دایز نادیم قمع اب یسکع

16