اٜ⠆䠆㘆䠆 > عملکردهای عکسٜرداری و فیلمٜرداری

ضرف شیپ *

 

 

تیفیک

 

 

 

 

 

 

 

حرش

تمرف

دامن

 

 

 

 

:یلومعم

 

 

 

 

 

.تسا هدش هدرشف یداع تیفیک یارب•

JPEG

 

 

 

 

یم هیصوت تنرتنیا رد یراذگراب ای کچوک هزادنا اب پاچ یارب•

 

 

 

 

 

 

 

 

.دوش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:RAW

 

 

 

 

 

.دینک هریخذ ار سکع کی ،تاعلاطا نداد تسد زا نودب•

RAW

 

 

 

.دوش یم هیصوت یرادربسکع زا سپ شیاریو یارب•

 

 

 

 

 

تیفیک( JPEG تمرف اب ار سکع کی :بوخ یلیخ + RAW

RAW+JPEG

 

 

 

 

.دینک هریخذ RAW و )بوخ یلیخ

 

 

 

 

 

 

 

و )بوخ تیفیک( JPEG تمرف اب ار سکع کی :بوخ + RAW

RAW+JPEG

 

 

 

 

.دینک هریخذ RAW

 

 

 

 

 

 

 

 

)یداع تیفیک( JPEG تمرف اب ار سکع کی :لامرن + RAW

RAW+JPEG

 

 

 

 

.دینک هریخذ RAW و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.دنشاب توافتم یرادربسکع طیارش هب هتسب دوجوم یاه هنیزگ تسا نکمم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.دنک یم هریخذ RAW ای JPEG تمرف اب ار اه سکع نیبرود

ساسا رب و دنوش یم لیدبت JPEG تمرف هب بلغا نیبرود هلیسوب هدش هتفرگ یاه سکع هب RAW یاه لیاف .دنوش یم هریخذ هظفاح رد یرادربسکع نامز رد نیبرود تامیظنت

.دنوش یم هریخذ هظفاح رد تارییغت نودب و دنوش یمن لیدبت JPEG تمرف

،یهدرون ندرک هربیلاک و میظنت یارب .دنتسه "‏SRW‏" لیاف دنوسپ یاراد RAW یاه لیاف تمرف هب اهنآ لیدبت یارب ای ،RAW یاه لیاف یاه گنر و تسارتنک ،گنر ،یدیفس نزاوت مار ید یو ید رد هک Adobe Photoshop Lightroom همانرب زا ،TIFF ای JPEG

.دینک هدافتسا دوش یم تفای هدش هضرع

.دیوش نئمطم هظفاح تراک دازآ یاضف ندوب یفاک زا RAW تمرف اب اهسکع هریخذ یارب

 

کی تیفیک b]m[ ،یرادربمليف و یرادربسکع تلاح رد

 

 

 

،تیفیک میظنت یارب

 

 

.دیهد راشف ار هنیزگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضرف شیپ *

 

 

حرش

تمرف

دامن

:*بوخ یلیخ

 

 

.تسا هدش هدرشف تیفیک نیرتهب یارب•

JPEG

 

.دوش یم هیصوت گرزب هزادنا اب پاچ یارب•

 

 

:بوخ

 

 

.تسا هدش هدرشف رتهب تیفیک یارب•

JPEG

 

.دوش یم هیصوت یداع هزادنا اب پاچ یارب•

 

 

 

 

 

68