کیتاموتا سوکوف باختنا

دینک لامعا سوکوف زا جراخ هولج کی .دینک میظنت رظن دروم هیحان رد ار سوکوف دیناوت یم

.دشاب صیخشت لباق رتشیب هژوس ات

.دشاب هژوس هرهچ بسانتم هک یروط هداد هزادنا و تیعضو رییغت ریز سکع رد سوکوف

AF هزادنا ییاجباج

ار ]o[ ،یرادربملیف و یرادربسکع تلاح رد ،سوکوف هیحان ییاجباج ای هزادنا هرابود میظنت یارب میظنت یارب .دیهد راشف ار ]F/C/I/D[ ،سوکوف طیحم هب ییاجباج یارب .دیهد راشف

.دیناخرچب ار تياده همکد ،سوکوف طیحم هزادنا هرابود

عملکردهای عکسٜرداری و فیلمٜرداری

AF هیحان

.دهد یم رییغت ار سوکوف هیحان یاهتیعضو AF هیحان درکلمع

هک یماگنه دوجو نیا اب .دننک یم سوکوف هژوس نیرتکیدزن یور اه نیبرود ،یلک روط هب روظنم هب .دوش سوکوف یا هتساوخان یاه هژوس یور تسا نکمم ،تسا دایز اه هژوس دادعت دیهد رییغت ار سوکوف هیحان ،سوکوف رد هتساوخان یاه هژوس نتفرگ رارق زا یریگولج کی دیناوت یم بسانم سوکوف هیحان باختنا اب .دریگ رارق سوکوف رد رظن دروم هژوس ات

.دیریگب رت صخشم و رت حضاو ریوصت

‏AF هیحان‏b]m[ ،یرادربمليف و یرادربسکع تلاح رد

 

هیحان میظنت یارب

.دیهد راشف ار هنیزگ کی

 

،راکدوخ سوکوف

 

 

 

.دنشاب توافتم یرادربسکع طیارش هب هتسب دوجوم یاه هنیزگ تسا نکمم

AF هیحان ،یرادربسکع یونم زا دیناوت یمن ،دشاب هدش میظنت MF یور AF/MF چیئوس یتقو

.دیهد رییغت ار

76