حرش

هنیزگ

.دینک میظنت ار مگارفاید نازیم

مگارفاید ‌هچیرد

 

 

.دينک ميظنت ار رتاش تعرس

رتاش تعرس

 

 

.دینک میظنت ار یهدرون نازیم

EV

 

 

.دینک میظنت ار ISO تیساسح

ISO

 

 

.دینک باختنا ار یدیفس نزاوت هنیزگ کی

یدیفس نزاوت

 

 

.دینک میظنت هنیزگ کی باختنا یارب ار سوکوف هقلح3 3

.ديناخرچب زين ار تياده همکد ديناوت یم

راشف ار ]رتاش[ سپس و دیهد راشف همین ات ار ]رتاش[ ،ندرک سوکوف یارب4 4

.دریگب سکع کی ات دیهد

انتخاٜ⠀ 㤆䔆䐆ㄆ⼆䜆✀ گزینه ها > دورٜین من

iFn زا هدافتسا

،رتاش تعرس دیناوتب ات دیهد راشف ار i-Function زنل كی یور ]i-Function[ همکد تروص هب زنل یور ار یدیفس نزاوت و ISO تیساسح ،یهدرون نازیم ،مگارفاید نازیم

.دینک میظنت و باختنا یتسد

.دریگ رارق Mای S،A،Pیور ات دیناخرچب ار تلاح یشخرچ ديلک1 1

.دیهد راشف زنل یور ار ]i-Function[ ،میظنت کی باختنا یارب2 2

iFn ندرک یشرافس d]m[ ،ندش نایامن یارب دراوم باختنا تهج

.دینک باختنا ار هنیزگ کی

ات دیهد راشف ار ]I/D[ سپس و ]i-Function[ دیناوت یم نینچمه

.دینک باختنا ار میظنت کی

39