2 لصف

 

یرادربملیف و یرادربسکع یاهدرکلمع

67

..............................................................................حوضو و داعبا

67

.................................................................................. سکع هزادنا

68

..........................................................................................تیفیک

69

.............................................................................ISO تیساسح

70

...............................................................................یدیفس نزاوت

71

............................... یدیفس نزاوت ۀدش میظنت شیپ زا یاه هنیزگ ندرک یشرافس

72

..................................................... )سکع یاه کبس( سکع یامنهار

73

...................................................................................AF تلاح

74

...................................................................................... یکت AF

74

.....................................................................................موادم AF

75

.................................................................................یتسد سوکوف

76

...................................................................................AF هیحان

76

....................................................................کیتاموتا سوکوف باختنا

77

................................................................... هناگدنچ کیتاموتا سوکوف

77

....................................................................یبایدر کیتاموتا سوکوف

79

............................................................................. هرهچ صیخشت

79

........................................................................................یلومعم

80

........................................................................ دنخبل زا یرادربسکع

80

..................................................................... کمشچ زا یرادربسکع

81

.......................................................................یکمک یتسد سوکوف

82

..........................................................)OIS( ریوصت یرون ریگشزرل

 

فهرست مطالٜ

43

................................................................................شخپ تلاح رد

43

............................................................................... اه سکع هدهاشم

43

.....................................................................................اه ملیف شخپ

44

............................................................. هدش هداد شیامن تاعلاطا رییغت

45

.........................................................................................اهزنل

45

.............................................................................زنل یرهاظ لکش

46

...................................................................زنل لفق ندرک زاب/ندرک لفق

48

..............................................................................زنل یراذگ هناشن

49

.................................................................................یبناج مزاول

49

.................................................................یجراخ شلاف یرهاظ لکش

50

.................................................................... ینوریب شلاف ندرک لصتم

51

...................................................................سکع نتفرگ یاه تلاح

52

........................................................... دنمشوه کیتاموتا تلاح t

54

...............................................................................همانرب تلاح P

55

................................................................................. همانرب یياجباج

55

............................................................................ رتاش تعرس ممینیم

56

................................................................... مگارفاید تیولوا تلاح A

57

........................................................................رتاش تیولوا تلاح S

58

.................................................................... یتسد تامیظنت تلاح M

58

..................................................................رداک باختنا تلاح زا هدافتسا

59

......................................................................Bulb درکلمع زا هدافتسا

60

............................................................................دنمشوه تلاح s

61

.................................................................هرهچ نیرتهب تلاح زا هدافتسا

62

........................................................................... اماروناپ تلاح R

63

....................................................................................یرادربملیف

65

................................................سکع نتفرگ تلاح رد دوجوم یاهدرکلمع

8