شٜ⠆꤆بی سیم

اه لیاف هدهاشم یارب Samsung Link زا هدافتسا

.دينک باختنا لاصتا یارب ار نيبرود ،Samsung Link هاگتسد رد5 5هدش هتشاذگ کارتشا هب یاه مليف اي اه سکع ،Samsung Link هاگتسد رد6 6.دينک وجتسج اررد اه مليف اي اه سکع هدهاشم و نيبرود یوجتسج هرابرد تاعلاطا بسک یارب.دييامن هعجارم هاگتسد ربراک یامنهار هچرتفد هب ،Samsung Link هاگتسدهب اه مليف تسا نکمم ،هکبش تيعضو اي Samsung Link هاگتسد عون هب هتسب.دنوشن شخپ ناور روط

AP

.دنک ینابيتشپ WLAN قيرط زا Samsung Link زا هک دوش یم لصو ینويزيولت هب نيبرود

.دینک هدهاشم ار AP کی هب لصتم Samsung Link هاگتسد نورد یاه لیاف دیناوت یم

.دريگ رارق Bیور ات ديناخرچب ار تلاح یشخرچ ديلک1 1

.دینک باختنا ار 2 2

راکدوخ روط هب ،هدش لصتم AP هاگتسد نيرخآ قيرط زا ات دنک یم یعس هاگتسد

.دوش لصتم WLAN کي هب

AP یاه هاگتسد راكدوخ روط هب ،دشاب هدشن لصتم WLAN هب ًلابق نيبرود رگ)114 هحفص( .دنك یم وجتسج ار دوجوم

،هحفص یور DLNA هب یسرتسد لرتنک باختنا سپس و ،]f[ نداد راشف ابار اه هاگتسد همه اي هدش باختنا یاه هاگتسد طقف ندش لصو ناکما ديناوت یم

.دينک ميظنتدنناوتب اه هاگتسد رياس ات دينک ربص .دوش یم داجيا لياف یراذگ کارتشا تسرهف.دننک اديپ ار نيبرودیگژيو سپس و ،دينک لصو هکبش کي هب ار Samsung Link هاگتسد3 3.دينک نشور ار Samsung Linkهعجارم دوخ هاگتسد ربراک یامنهار هچرتفد هب ،رتشيب تاعلاطا تفايرد یارب

.دينک

لصو نيبرود هب هک ديهد هزاجا Samsung Link هاگتسد هب ،نيبرود رد4 4.دوش

131