ارسال عکس و فيلم ٜ⠆تلفن هوشمند > شٜ⠆꤆بی سیم

.دینک لصو نیبرود هب ار دنمشوه نفلت و دینک باختنا تسرهف زا ار نیبرود5 5

.دوش لصتم نفلت کي هب طقف نامز ره رد دناوت یم دنمشوه نفلت

یور هدش هداد شیامن PIN ،‏Wi-Fi‏یصوصخ میرح لفق ندوب لاعف تروص رد

.دینک دراو دنمشوه نفلت رد ار نیبرود

.دوش لصو نیبرود هب هک دیهد هزاجا دنمشوه نفلت هب ،نیبرود رد6 6

راکدوخ روط هب ،دشاب هدش لصو نیبرود هب ًلابق دنمشوه نفلت هک یتروص رد

.دوش یم لصو

.دینک باختنا نیبرود زا لاقتنا یارب ار اه لیاف ،نیبرود ای دنمشوه نفلت رد7 7.دینک باختنا ار لاسرا ،نیبرود رد ای دینک سمل ار یپک همکد ،دنمشوه نفلت رد8 8

.دنک یم لاسرا دنمشوه نفلت هب ار اه لیاف ،نیبرود

122