استفاده از يک تلفن کنترل کننده به عنوان آزاد کننده

راه دور شاتر > شٜ⠆꤆بی سیم
نآ سپس و دینک سوکوف ات دیراد هگن و هدرک سمل ار،دنمشوه نفلت رد9 9.دوش لصو نیبرود هب هک دیهد هزاجا دنمشوه نفلت هب ،نیبرود رد

5 5

ً

 

 

.دیریگب سکع ات دینک اهر ار

راکدوخ روط هب ،دشاب هدش لصو نیبرود هب لابق دنمشوه نفلت هک یتروص رد

 

.دینک سمل ار،ملیف فقوت یارب و دینک سمل ار،ملیف طبض یارب

 

.دوش یم لصو

 

 

 

 

سکع اب هارمه GPS تاعلاطا ،دوش لاعف دنمشوه نفلت رد GPS یگژیو رگا

.ددرگ یم هریخذ هدش هتفرگ

امش فارطا طيحم هب هتسب دنمشوه نفلت و نيبرود نيب بولطم هلصاف ،تيلباق نيا زا هدافتسا ماگنه

.دشاب ريغتم تسا نکمم

.دشاب نيبرود یرتم7 هدودحم رد دياب دنمشوه نفلت ،یگژيو نيا زا هدافتسا یارب

.دوش هتفرگ سکع ات درب یم نامز یمک ،دنمشوه نفلت رد ندرک اهر زا دعب

دنمشوه نفلت هب اهسکع طقف ،دشاب هدش میظنت نیبرود + دنمشوه نفلت یور لیاف هريخذ هنیزگ رگا).دش دنهاوخن لقتنم RAW و ملیف یاه لیاف( .دش دنهاوخ لقتنم

یپایپ روط هب ،تسا هدش میظنت نیبرود + دنمشوه نفلت یور لیاف هريخذ هنیزگ هک یلاح رد رگا

.دش دنهاوخن لقتنم دنمشوه نفلت هب اهسکع ،دوش هتفرگ سکع

.دهد‌یمن شیامن ار نیبرود رگشیامن تایوتحم ،ملیف ندرک طبض ماگنه رد دنمشوه نفلت هحفص:تسا لاعف ريغ ريز دراوم رد Remote Viewfinder درکلمع

دشاب سامت کي تفايرد لاح رد دنمشوه نفلت- دشاب شوماخ دنمشوه نفلت اي نيبرود- WLAN اب هاگتسد طابترا ندش عطق- Wi-Fi لاصتا ندوب رادياپان اي فيعض-

طابترا ندوب رارقرب تدم رد هقیقد 3 تدم هب یلمع چیه نتفرگن ماجنا- تسا هديسر زاجم دادعت رثکادح هب اهلياف و اه هشوپ دادعت-

.دوش یم شوماخ هحفص ،دیهدن ماجنا نیبرود یور رب هیناث 30 تدم فرظ ار یلمع چیه رگا

.دینک باختنا دنمشوه هحفص ندرک زاب یارب ار q،دنمشوه نفلت رد6 6.دينک ميظنت ار یرادربسکع یاه هنيزگ ،دنمشوه نفلت یور رب7 7دنهاوخن یيآراک نيبرود یاه همکد زا یخرب ،یگژيو نيا زا هدافتسا ماگنه رد.تشاد.دیریگب راک هب هحفص ندرک سمل اب طقف ار نیبرود دیناوت‌یم ،دنمشوه نفلت اب.دوش‌یمن ینابیتشپ یرادربملیف و یرادربسکع یاه هنیزگ زا یضعبویرادربسکع یاه‌هنیزگ ،دش عطق دنمشوه نفلت زا لاصتا هکنیا زا سپ.دننام یم یقاب نیبرود رد تروص نامه هب ،دیا هدرک میظنت ًلابق هک یرادربملیف.دينک سمل یرادربملیف و یرادربسکع هحفص هب تشگزاب یارب ار 8 8

126