دنمشوه لناپ زا هدافتسا

یسرتسد یدیفس نزاوت و ISO ،یهدرون ریظن اهدرکلمع زا یخرب هب ات دیهد راشف ار ]f[

.دینک ادیپ

Pتلاح رد یهدرون نازیم ميظنت ،لاثم ناونع هب

.دريگ رارق Pیور ات ديناخرچب ار تلاح یشخرچ ديلک1 1

.دیهد راشف ار ]f[2 2

سپس و دیهد راشف EV تمس هب تکرح یارب ار ]F/C/I/D[3 3

.دیهد راشف ار ]o[

،]o[ نداد راشف نودب تیاده همکد ندناخرچ اب میقتسم روط هب دیناوت یم امش

.دینک باختنا ار هنیزگ کی

EV : 0

تشگزاب

ميظنت

ار یهدرون نازیم ات دیهد راشف ار ]F/C[ ای دیناخرچب ار تياده همکد4 4

.دیهد راشف ار ]o[ سپس و دینک ميظنت

انتخاٜ⠀ 㤆䔆䐆ㄆ⼆䜆✀ گزینه ها > دورٜین من

هنیزگ کی هب ات دیهد راشف ار ]I/D[ ای دیناخرچب ار تياده همکد5 5

.دیهد راشف ار ]o[ سپس و دیوش اج‌هباج

.دیهد راشف ار ]m[ ،یلبق یونم هب تشگزاب یارب

سکع هزادنا

\3:2\ \5472x3648\

\3:2\ \3888x2592\

\3:2\ \2976x1984\

\3:2\ \1728x1152\

\16:9\ \5472x3080\

تشگزاب میظنت

.دیهد راشف ار ]m[ ،سکع نتفرگ تلاح رییغت یارب6 6

38