زیون شهاک

.دینک هدافتسا اه سکع رد ریوصت زیون شهاک یارب زیون شهاک زا

ضرف شیپ *

 

 

هنیزگ

حرش

رادقم کي ميظنت تروص رد تسا نکمم هک ار یزیون ،درکلمع نیا

‏لااب ISO NR‏

.ديهد شهاک ،دوش داجيا ISO تیساسح یارب لااب

)مک ،*لامرن ،‏دایز‏،شوماخ(

 

میظنت ینلاوط یهدرون کی یارب ار نیبرود هک ینامز درکلمع نیا

دنلب تیزاراپ شهاک(‏

)*نشور ،شوماخ( .دهد یم شهاک ار تیزاراپ ،دینک یم

‏)تدم

منوی تنظیمات دورٜ⠆찆

ربراک تامیظنت

.دینک میظنت تامیظنت نیا اب ار ربراک طیحم دیناوت یم

راشف ار هنیزگ کی d]m[ ،یرادربمليف و یرادربسکع تلاح رد

 

یاه هنیزگ میظنت یارب

.دیهد

 

،ربراک

 

 

 

.دشاب توافتم تسا نکمم یرادربملیف و یرادربسکع تلاح هب هتسب اهنآ بیترت و سرتسد رد دراوم

ISO ندرک یشرافس

ISO ماگ

.دينک ميظنت ماگ 1 اي ماگ 1/3 اب ار ISO تيساسح هزادنا ديناوت یم امش

راکدوخ ISO هدودحم

تحت هک ار ISO نازیم رثکادح دیناوت یم دینک یم میظنت ‏کیتاموتا‏یور ار ISO هکینامز

.دینک میظنت دوش یم باختنا EV ماگ ره نآ

134