اتصال ٜ⠆䜀 ⼆㌆⨆꼆✆䜆䜆✆ خارجی

HDTV نویزیولت کی رد اه لیاف هدهاشم

.دینک نشور ار نیبرود5 5یم شخپ تلاح دراو راکدوخ روطب ،دینک یم لصو HDTV هب ار نیبرود یتقو

.دوش

.دینک شخپ ار اه ملیف و هدهاشم ار اه سکع ،نیبرود یاه همکد زا هدافتسا اب6 6

شور زا هدافتسا اب HDTV کی هب ار نیبرود دیناوت یم ،HDMI لباک زا هدافتسا ماگنه

.دینک لصو Anynet+\CEC\

نویزیولت رود هار زا لرتنک زا هدافتسا اب دهد یم هزاجا Anynet+\CEC\ یاهدرکلمع

.دینک لرتنک ار هدش لصتم یاههاگتسد

دور راک هب نیبرود اب هارمه نویزیولت یتقو ،دنک ینابیتشپ Anynet+\CEC\ زا HDTV رگا

.دشابن دوجوم اه HDTV یخرب رد تسا نکمم یگژیو نیا .دوش یم نشور راکدوخ روط هب

.دریگب سکع ای ملیف دناوت یمن ،دشاب لصو HDMI لباک اب HDTV کی هب نیبرود یتقو

دوجوم تسا نکمم نیبرود شخپ یاهدرکلمع یخرب ،دشاب لصو HDTV کی هب نیبرود یتقو

.دشابن

،هدافتسا دروم هظفاح تراک هب هتسب دنوش یم لصتم HDTV و نیبرود نیا هک ینامز تدمهکنیا نتفگ ،لاقتنا تعرس شیازفا یارب هظفاح تراک کی یلصا تیلباق ناونع هب .تسا توافتم HDMI درکلمع زا هدافتسا رد تعرس ثعاب نینچمه رتعیرس لاقتنا تعرس اب هظفاح تراک کی

.تسین حیحص ،دوش یم

کی هب یرایتخا HDMI لباک زا هدافتسا اب نیبرود لاصتا اب ار دوخ یاه ملیف ای اه سکع

.دینک شخپ HDTV نویزیولت

q]m[ ،شخپ اي یرادربمليف و یرادربسکع تلاح رد1 1 )143 هحفص( .دیهد راشف ار هنیزگ کی HDMI یجورخ

.دینک شوماخ ار HDTV نویزیولت و نیبرود2 2HDTV نویزیولت هب ار دوخ نیبرود HDMI یرایتخا لباک زا هدافتسا اب3 3.دینک لصو.دینک باختنا ار HDMI ملیف عبنم سپس و دینک نشور ار دوخ HDTV4 4

146