مفاهیم عکسٜ⠆اری

دراد نیبرود و هژوس نیب هلصاف هب یگتسب نادیم قمع

دراد ینوناک هلصاف هب یگتسب نادیم قمع

نتفرگ ،نیاربانب .دوش یم رتمک نادیم قمع ،دشاب رتمک نیبرود و هژوس نیب هلصاف هچ ره

قمع اب سکع کی نتفرگ یارب .دوش یم رتمک نادیم قمع ،دشاب رتشیب ینوناک هلصاف هچ ره

.دوش مک نادیم قمع اب یسکع هب رجنم دناوت یم هژوس هب کیدزن هلصاف رد سکع

هلصاف اب )دیاو( زاب هیواز زنل کی زا رتهب دایز ینوناک هلصاف اب یپوكسلت زنل کی ،مک نادیم

 

 

 

 

.تسا مک ینوناک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یپوکسلت یرتم یلیم 100 زنل اب هدش هتفرگ سکع

یرتم یلیم 16 )دیاو( زاب هیواز زنل اب هدش هتفرگ سکع

هژوس یکیدزن رد هدش هتفرگ سکع

یپوکسلت یرتم یلیم 100 زنل اب هدش هتفرگ سکع

22