دشاب هدش میظنت PAL یور رب ویدیو یجورخ رگا

ضرف شیپ *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یارب هدش هیصوت

هزادنا

 

 

دامن

.دینک هدهاشم Full HD نويزيولت کي یور رب

)‏هیناث رد میرف 25( 1920X1080

*

 

 

 

 

)16:9(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.دینک هدهاشم HDTV نویزیولت یور رب

)‏هیناث رد میرف 25( 1280X720

 

 

 

 

)16:9(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.دینک هدهاشم نویزیولت یور رب

)‏هیناث رد میرف 25( 640X480

 

 

 

 

)4:3(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تیاس بو كی هب میس یب هكبش زا هدافتسا اب

)‏هیناث رد میرف 25( 320X240

 

 

 

 

 

 

 

 

.)هیناث 30 رثکادح( دینك لاسرا

)4:3(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عملکردهای عکسٜرداری و

فیلمٜرداری

 

 

 

 

ملیف یاهدرکلمع

 

 

.دنا هدش هداد حیضوت ریز تمسق رد ملیف یارب دوجوم یاهدرکلمع

 

 

 

 

 

 

ملیف هزادنا

 

 

 

 

 

 

.دینک میظنت ار ملیف هزادنا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ملیف هزادنا g]m[ ،یرادربمليف و یرادربسکع تلاح رد

 

یاه هنیزگ میظنت یارب

 

 

 

 

.دیهد راشف ار هنیزگ کی

 

،مليف هزادنا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دشاب هدش میظنت NTSC یور رب ویدیو یجورخ رگا

 

ضرف شیپ *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یارب هدش هیصوت

 

 

هزادنا

 

 

 

دامن

 

 

.دینک هدهاشم Full HD نويزيولت کي یور رب

)‏هیناث رد میرف 30( 1920X1080

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)16:9(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.دینک هدهاشم HDTV نویزیولت یور رب

)‏هیناث رد میرف 30( 1280X720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)16:9(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.دینک هدهاشم نویزیولت یور رب

)‏هیناث رد میرف 30( 640X480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)4:3(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تیاس بو كی هب میس یب هكبش زا هدافتسا اب

)‏هیناث رد میرف 30( 320X240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.)هیناث 30 رثکادح( دینك لاسرا

 

)4:3(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97