اه سکع میظنت

.دینک حلاصا ،گنر ای تسارتنک ،ییانشور میظنت اب دیناوت یم ار هدش هتفرگ یاه سکع

.دینک باختنا ار 1 1.دینک باختنا ار میظنت هنیزگ کی2 2تروص هب هدش میظنت سکع ،دیشاب هرک باختنا ار )راکدوخ ميظنت( رگا.ددرگ یم هریخذ کیتاموتا

حرش دامن

)یلصا سکع هب تشگزاب( یلصا

راکدوخ میظنت

ییانشور

تسارتنک

عابشا

RGB میظنت

گنر یامد

یهدرون

ویرایش عکس ها > پخش/ویرایش

اه سکع هزادنا رییغت

.دینک هریخذ دیدج لیاف ناونع هب ار نآ و هداد شهاک ار سکع کی هزادنا

.دینک باختنا ار 1 1

.دینک باختنا ار هنیزگ کی2 2

هزادنا هرابود میظنت : 3888 × 2592

وغل

هريخذ

.دیهد راشف ندرک هریخذ یارب ار ]o[3 3

توافتم دوجوم هزادنا هرابود میظنت یاه هنیزگ ،هدش باختنا سکع یلصا هزادنا هب هتسب تسا نکمم

.دشاب

110