هناگدنچ

ای یفاک رون یتقو .دنک یم هبساحم ار هناگدنچ قطانم رد دوجوم رون رادقم هناگدنچ تلاح نیا .دنک یم میظنت ار یهدرون هنحص لک ییانشور زا نتفرگ نیگنایم اب نیبرود ،تسا یفاکان

.تسا بسانم یمومع یاه سکع یارب تلاح

عملکردهای عکسٜرداری و فیلمٜرداری

یریگ هزادنا

.دریگ یم هزادنا ار رون تیمک ،نیبرود هک دوش یم هتفگ یشور هب یریگ هزادنا تلاح

نیا زا ،اهتلاح زا یرایسب رد و ،دنک یم یریگ هزادنا هنحص کی رد ار رون رادقم نیبرود رتکیرات هژوس کی رگا ،لاثم یارب .دنک یم هدافتسا فلتخم تامیظنت رییغت یارب یریگ هزادنا رگا .دریگ یم نآ زا رتشیب یهدرون اب سکع کی نیبرود ،دسرب رظن هب دوخ یعقاو گنر زا زا رتمک یهدرون اب سکع کی نیبرود ،دسرب رظن هب دوخ یعقاو گنر زا رتنشور هژوس کی

.دریگ یم نآ

نیبرود طسوت رون رادقم یریگ هزادنا زرط ریثأت تحت دناوت یم سکع یلک تلاح و ییانشور

.دینک باختنا یرادربریوصت طیارش یارب بسانم میظنت کی .دشاب زین

یریگ هزادنا b]m[ ،یرادربمليف و یرادربسکع تلاح رد

 

هنیزگ کی میظنت یارب

.دیهد راشف ار هنیزگ کی

 

،یریگ هزادنا

 

 

 

90