ضرف شیپ *

 

 

 

 

حرش

 

هنیزگ

 

 

 

 

 

اه سکع یور خیرات ایآ هکنیا و ینامز هقطنم ،خیرات تمرف ،نامز ،خیرات

 

 

 

 

،تعاس/خیرات میظنت ،ینامز هقطنم( .دینک میظنت ار هن ای دوش هتشون

 

 

 

 

)نتشون ،نامز عون ،خیرات عون

 

 

 

 

 

 

 

 

تعاس و خیرات

 

 

 

 

 

 

 

 

.دوش یم رهاظ سکع تسار تمس نییاپ تمسق رد خیرات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ار خیرات تسا نکمم اهرگپاچ یخرب ،دینک یم پاچ یسکع هک ینامز

 

 

 

 

 

 

.دننکن پاچ تسرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ای رگشیامن لیبق زا یجراخ یریوصت هاگتسد کی هب ار نیبرود هک ینامز

 

 

 

 

ار دوخ روشک بسانم یریوصت لانگیس یجورخ دینک یم لصو HDTV

 

 

 

 

.دینک ميظنت

 

 

 

 

.هریغ و کیزکم ،ناویات ،هرک ،نپاژ ،اداناک ،اکیرمآ هدحتم تلاایا :NTSC

 

ویدیو یجورخ

 

 

،ایلارتسا :)دنک یم ینابیتشپ I ای H ،G ،D ،B PAL زا طقف( PAL

 

 

 

 

 

 

 

،ایلاتیا ،ناتسلگنا ،ناملآ ،هسنارف ،دنلانف ،کرامناد ،نیچ ،کیژلب ،شیرتا

 

 

وژورن ،دنلیات ،سیئوس ،دئوس ،ایناپسا ،روپاگنس ،دنلیزوین ،یزلام ،تیوک

.هریغ

زا هک دینک یم لصو HDTV هب ار نیبرود هکینامز

 

ار شخپ درکلمع دیناوت یم ،دنک یم ینابیتشپ Anynet+ \HDMI-CEC\

 

.دینک لرتنک نویزیولت رود هار زا لرتنک اب

Anynet+

نیبرود شخپ درکلمع نویزیولت رود هار زا لرتنک اب دیناوت یمن :شوماخ

\HDMI-CEC\

.دینک لرتنک ار

 

ار نیبرود شخپ درکلمع نویزیولت رود هار زا لرتنک اب دیناوت یم :*نشور

 

.دینک لرتنک

 

تنظيمات > منوی تنظیمات دورٜ⠆찆

 

ضرف شیپ *

 

 

 

 

 

 

هنیزگ

 

 

حرش

 

 

هک ینامز یارب نیبرود زا رگا .دینک میظنت ار نیبرود ندش شوماخ نامز

 

 

 

.دوش یم شوماخ نیبرود دینکن هدافتسا دیا هدرک میظنت

 

 

 

)هقیقد 30‏،هقیقد 10 ،هقیقد 5 ،هقیقد 3 ،*هقیقد 1 ،شوماخ(

 

 

 

 

 

 

ندرک شوماخ

 

 

 

 

 

 

 

یرتاب رگا یتح دراد یم هگن ار ندش شوماخ نامز میظنت نیبرود

 

 

 

 

 

 

کیتاموتا

 

 

.دوش ضوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ای ،نویزیولت ،هنایار هب ملیف ای وشديلاسا شخپ لاح رد نیبرود رگا

 

 

 

 

 

.دنکن راک تسا نکمم کیتاموتا ندرک شوماخ دشاب لصو رگپاچ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یاه‌تلاح ضیوعت ماگنه رد ات دینک میظنت :يرادربسكع يامنهار تلاح

 

 

 

هداد شیامن هدش باختنا تلاح هرابرد امنهار نتم یرادربملیف و یرادربسکع

 

 

 

)*نشور ،شوماخ( .دوش

 

 

 

و اهونم هرابرد ییامنهار نتم ات دینک میظنت :يرادربسكع يامنهار درکلمع

امنهار شیامن

 

 

)*نشور ،شوماخ( .دوش هداد ناشن اهدرکلمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.دیهد راشف ار ]n[ ،امنهار نتم ندرک یفخم یارب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.دینک ميظنت ار دهد یم ناشن شیامن هحفص یور نیبرود هک ینابز

Language

 

 

 

 

 

 

142