شٜ⠆꤆بی سیم

هکبش تاميظنت یدنبرکيپ و WLAN کي هب لاصتا

حرش دامن

هژيو AP

نميا AP

WPS AP

لانگيس ناوت

.دیهد راشف ار ]F[ ،هکبش ميظنت یاه هنيزگ ندرک زاب یارب

یارب مزلا روبع زمر .دوش یم رهاظ وشزاب هرجنپ کي ،نميا AP کي باختنا اب،نتم ندرک دراو هرابرد تاعلاطا تفايرد یارب .دينک دراو ار WLAN هب لاصتا )117 هحفص( .دينک هعجارم "نتم ندرک دراو" هب

.دوش یم لصتم WLAN هب نيبرود ،نميا ريغ AP کي باختنا تروص ردادتبا دياب ،WPS ليافورپ طسوت هدش ینابيتشپ AP کي باختنا تروص رد

.دينک دراو AP هاگتسد یور ار نيپ سپس و هدرک باختنا ار WPS نیپ لاصتا WPS همکد ندرشف سپس و ،نيبرود یور WPS همکد لاصتا ندرک باختنا اب ،WPS ليافورپ طسوت هدش ینابيتشپ AP کي هب ديناوت یم زين AP هاگتسد یور

.ديوش لصتماب و هدناوخ ار نآ ،دش نایامن اه هداد یروآ عمج تاررقم هرابرد ییوشزاب مایپ رگا.دییامن تقفاوم نآ

)AP( یسرتسد هطقن کي قيرط زا ديراد رارق WLAN کي هدودحم رد یتقو ديريگب داي

.دينک یدنبرکيپ زين ار هکبش تاميظنت ديناوت یم امش .ديوش لصو

WLAN کی هب لاصتا

.دريگ رارق Bیور ات ديناخرچب ار تلاح یشخرچ ديلک1 1.دینک باختنا ار ای ، ،2 2نایامن Wi-Fi میظنت هحفص ات دینک لابند ار هحفص یور یاه لمعلاروتسد3 3.ددرگ.دهد یم رارق وجتسج دروم ار دوجوم AP یاههاگتسد راکدوخ روط هب نيبرود.دينک باختنا ار AP کي4 4

Wi-Fi میظنت

یزاس هزات

Samsung1

Samsung2

Samsung3

تشگزاب یتسد

.دينک باختنا ار یزاس هزات ،لاصتا لباق یاه AP یناسر زور هب یاربدياب AP مان .دينک باختنا ار ميس یب هکبش ندوزفا ،AP کي یتسد ندوزفا یارب.دينک هفاضا یتسد تروص‌هب ار AP ديناوتب ات دشاب یسيلگنا هب

114