یداهنشیپ یاه لح هار

تیعضو

ار یرورضریغ یاه لیاف .درادن یلاخ یاج هظفاح تراک•

 

.دیراذگب نیبرود لخاد دیدج تراک کی ای دینک فذح

 

.دینک تمرف ار هظفاح تراک•

 

.دینک هیهت یدیدج هظفاح تراک .تسا بویعم هظفاح تراک•

تفرگ سکع ناوت یمن

.تسا نشور نیبرود هک دیوش نئمطم•

 

.دینک ژراش ار یرتاب•

 

هدش هداد رارق نیبرود لخاد رد‎یتسردب یرتاب هک دیوش نئمطم•

 

.تسا

 

 

 

.دیهد رارق نیبرود لخاد هرابود و هدروآ نوریب ار یرتاب

و هدش فقوتم ناهگان نیبرود

 

دهد یمن ماجنا یلمع

نیا .دوش مرگ نیبرود تسا نکمم ،نیبرود زا هدافتسا ماگنه

دوش یم مرگ نیبرود

درکراک ای رمع لوط رب یریثأت دیابن و تسا یداع تیعضو

.دشاب هتشاد امش نیبرود

 

نیبرود .دوش نشور نکاس هتیسیرتکلا تلع هب تسا نکمم شلاف

هرظتنمریغ روط هب شلاف

.دنک یمن راک دب

دوش یم نشور

.دشاب هدش میظنت شوماخ یور شلاف هنیزگ تسا نکمم•

 

)88 هحفص(

دنک یمن راک شلاف

.دینک هدافتسا شلاف زا دیناوت یمن اهتلاح یضعب رد•

 

)142 هحفص( .دینک میظنت ار تعاس و خیرات ،qیونم رد

تسین تسرد تعاس و خیرات

 

 

.دیهد رارق نیبرود لخاد هرابود و هدروآ نوریب ار یرتاب

راک اه همکد ای شیامن هحفص

دننک یمن

 

پیوست

تامدخ زکرم اب سامت زا شیپ

بیع یاه لح هار ،تامدخ زکرم صصختم اب سامت زا شیپ ،دراد یلکشم امش هاگتسد رگا

.دینک ناحتما ار ریز یبای

درکراک بجوم هک ییازجا ریاس ًامتح ،دیراپس یم تامدخ زکرم هب ار دوخ نیبرود هک یماگنه

.دیراپسب تامدخ زکرم هب مه ار ،یرتاب و هظفاح تراک دننام ،دنا هدش نیبرود تسردان

یداهنشیپ یاه لح هار

تیعضو

.تسا هدش هداد رارق نیبرود لخاد رد یرتاب هک دیوش نئمطم•

 

هدش هداد رارق نیبرود لخاد رد‎یتسردب یرتاب هک دیوش نئمطم•

دوش یمن نشور نیبرود

.تسا

 

.دینک ژراش ار یرتاب•

 

 

 

.دینک ژراش ار یرتاب•

 

رارق "راکدوخ ندش شوماخ" تلاح رد تسا نکمم نات نیبرود•

 

.دوش شوماخ راکدوخ روط هب رگشیامن ای دشاب هتشاد

یم شوماخ ناهگان نیبرود

)142 هحفص(

دوش

تراک ندید بیسآ زا یریگولج یارب نیبرود تسا نکمم•

 

شوماخ راکدوخ روط هب ،دح زا شيب یامرگ رثا رد هظفاح

 

.دینک نشور هرابود ار نیبرود .دوش

 

 

 

رتدوز )F° 32/C° 0 ریز( نییاپ یامد رد یرتاب تسا نکمم•

 

هگن مرگ ار نآ ،دوخ بیج رد یرتاب نتشاذگ اب .دوش هیلخت

 

.دیراد

یرتاب عیرس یلیخ نیبرود

.دنک یم یلاخ عیرس ار یرتاب ،یرادربملیف ای شلاف زا هدافتسا•

.دینک ژراش هرابود ار یرتاب ،موزل تروص رد

دنک یم یلاخ

ضیوعت نامز تشذگ اب دیاب و دنتسه یفرصم تاعطق اه یرتاب•

 

هیهت دیدج یرتاب کی ،دوش یم یلاخ دوز یرتاب رگا .دنوش

 

.دینک

 

168