کمشچ زا یرادربسکع

.دنک‌یم اهر ار رتاش راکدوخ روط هب ،نز‌کمشچ هرهچ ییاسانش زا سپ هیناث 2 نیبرود

.دینزب کلپ هیناث 1 زا شیب تدم هب ،رتهب ییاسانش یارب:دشاب قفومان ریز دراوم رد تسا نکمم ندز کلپ ییاسانش

دراد رارق مشچ حطس زا رت نییاپ نیبرود- دسر یم رظن هب هریت هژوس ،هنیمز سپ رون دوجو لیلد هب- تسا هدز مشچ هب کنیع هژوس- تسا رود نیبرود زا هژوس-

تشخیص چهره > عملکردهای عکسٜرداری و فیلمٜرداری

دنخبل زا یرادربسکع

.دنک‌یم اهر ار رتاش راکدوخ روط هب ،نادنخ هرهچ ییاسانش زا سپ نیبرود

.دهد صیخشت ار دنخبل دناوت‌یم رت‌تحار نیبرود ،دشاب رتگرزب هژوس دنخبل رگا

80