عملکردهای عکسٜرداری و

فیلمٜرداری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شلاف

 

 

 

 

 

 

یم رییغت رون عبنم یتقو .دشاب تباث رون رادقم دیاب ،هژوس کی زا یعقاو سکع نتفرگ یارب

 

 

 

حرش

 

دامن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ار بسانم تامیظنت .دینک مهارف رون زا یتباث رادقم و دینک هدافتسا شلاف کی زا دیناوت یم ،دنک

 

 

 

رتاش ندش هتسب زا لبق تسرد شلاف :‏مود هدرپ‏

 

 

 

.دینک باختنا هژوس و رون عبنم قبط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زا حضاو سکع کی نیبرود .دوش یم نشور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شلاف b]m[ ،یرادربمليف و یرادربسکع تلاح رد

 

 

 

یاه هنیزگ میظنت یارب

 

 

 

 

یم لامعا زا بیترت کی یاهتنا رد عقاو هژوس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.دریگ

 

 

 

.دیهد راشف ار هنیزگ کی

 

 

 

 

 

،شلاف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پوت تکرح تهج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حرش

 

دامن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.دنشاب توافتم یرادربسکع طیارش هب هتسب دوجوم یاه هنیزگ تسا نکمم

.دنزب مود راب یارب شلاف ات دیروخن ناکت .دراد دوجو ینامز هلصاف کی ،ندز شلاف راب ود نیب

.دنز یمن شلاف ،دشاب بصن یلخاد شلاف هک یتروص رد یتح ،دینک باختنا ار شوماخ رگا

یجراخ راگزاسان یاه‌شلاف زا هدافتسا .دییامن هدافتسا گنوسماس دییأت دروم یاه شلاف زا طقف

.دنزب بیسآ امش نیبرود هب تسا نکمم

.دینکن هدافتسا شلاف زا :شوماخ

 

 

 

طیحم رون رادقم اب قباطم ار شلاف ییانشور راکدوخ روط هب نیبرود :‏دنمشوه شلاف‏

 

.دنک یم میظنت فارطا

A

 

 

 

.دوش یم نشور راکدوخ روط هب شلاف ،کیرات یاه ناکم رد :‏کیتاموتا‏

A

شهاک ار اه مشچ یزمرق و هدش نشور راکدوخ روط هب شلاف :‏راکدوخ مشچ یزمرق‏

.دهد یم

روط‌هب یيانشور( .دوش یم نشور شلاف نیبرود دیریگب سکع تقو ره :حلاصا شلاف ).دوش‌یم ميظنت راکدوخ

ار مشچ یزمرق و دنز یم شلاف نیبرود دیریگب سکع تقو ره :‏یزمرق حلاصا شلاف‏

.دهد یم شهاک

رتاش ندش زاب زا سپ هلصافلاب شلاف :لوا‏ هدرپ‏ زا حضاو سکع کی نیبرود .دوش یم نشور یم لامعا زا بیترت کی یادتبا رد عقاو هژوس

پوت تکرح تهج

.دریگ

88