مفاهیم عکسٜ⠆اری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدش لاود تلاح رد یرادربسکعهداتسیا تلاح رد یرادربسکع

و ،دنک سمل ار نیمز ناتیوناز کی هک یروط دیوش لاود ،دینک یدنب بیکرت ار دوخ سکع

زاب هناش لوط هزادنا هب ناتیاهاپ هک یروط دیتسیاب فاص ؛دینک یدنب بیکرت ار دوخ سکع

 

 

 

 

 

.دیریگب فاص تلاح کی

 

 

.دیراد هگن نییاپ فرط هب ور ار دوخ یاه جنرآ و ،دنشاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14