یرادربملیف و یرادربسکع یاه هنیزگ .2

حرش دامن

سکع هزادنا

یلاوت تلاح

)88 هحفص( شلاف

شلاف تدش میظنت

)90 هحفص( یریگ هزادنا

)73 هحفص( AF تلاح

هرهچ صيخشت

***هرهچ شیارآ

سوکوف طیحم

)70 هحفص( یدیفس نزاوت

یديفس نزاوت قيقد ميظنت

)82 هحفص( )OIS( ریوصت یرون ریگشزرل

RAW لیاف

)93 هحفص( کیمانید هدودحم

،لااب تمس هب شیامن هحفص ندناخرچ اب هک دوش یم نایامن ینامز دامن نیا ***

.دوش یم دوخ زا یرادربسکع تلاح دراو نیبرود

ای دینک یم باختنا هک یتلاح هب هتسب هدش هداد ناشن یاهدامن

.دننک یم رییغت ،دینک یم میظنت هک ییاه هنیزگ

حرشدامن

هدش ژراش لماک روط هب :• تسا

هدش ژراش ًابیرقت :• تسا

تسا یلاخ :)زمرق( • )دینک ژراش ار یرتاب(

ژراش لاح رد :

راکدوخ سوکوف رداک

یا هطقن یریگ هزادنا هیحان

نیبرود شزرل

یتسد سوکوف سایقم

)42 هحفص( حطس شجنس

)138 هحفص( مارگوتسيه

سوکوف

رتاش تعرس

مگارفاید نازیم

یهدرون میظنت نازیم

)69 هحفص( ISO تیساسح

.دینک لصو Power Zoom زنل کی هک دوش یم نایامن یماگنه دامن نیا * ناوت یمن ار دنوش یم هتفرگ هظفاح تراک ندرک دراو نودب هک یياه سکع **

.درک لقتنم هنايار اي هظفاح تراک کي هب

دورٜین من

شیامن هحفص یاهدامن

یرادربملیف و یرادربسکع تلاح رد

یرادربسکع

1

2

یرادربملیف و یرادربسکع تاعلاطا .1

حرشدامن

یرادربملیف و یرادربسکع تلاح

یراج خيرات

یراج نامز

*ینوناک هلصاف

راکدوخ یهدرون لفق )96 هحفص(

سکع دوجوم دادعت

تسا هدش دراو هظفاح تراک

**تسا هدشن دراو هظفاح تراک

41