هظفاح تراک زا هدافتسا هب طوبرم یاه طایتحا

زا رت نییاپ( دیهدن رارق مرگ رایسب ای درس رایسب یاوه ضرعم رد ار هظفاح تراکیاه تراک درکلمع صقن ثعاب دیدش یاهامد .)F° 104/C° 40 رتلااب ای F° 32/C° 0

.دنوش یم هظفاح

تسردان تهج رد هظفاح تراک ندرک دراو .دینک دراو تسرد تهج رد ار هظفاح تراک

.دناسرب بیسآ امش هظفاح تراک و نیبرود هب تسا نکمم

.دینکن هدافتسا ،دنا هدش تمرف هنایار ای رگید یاه نیبرود اب هک یا هظفاح یاه تراک زا

.دینک تمرف دوخ نیبرود اب ًاددجم ار هظفاح تراک

.دینک شوماخ ار نیبرود ،نآ ندروآ نوریب و هظفاح تراک نداد رارق ماگنه

،دینکن شوماخ ار نیبرود ای دیرواین نوریب ار هظفاح تراک ،غارچ ندز کمشچ ماگنه

.دناسرب بیسآ امش تاعلاطا هب دناوت یم راک نیا اریز

تراک یور یسکع دیناوت یمن رگید ،دشاب هدیسر نایاپ هب هظفاح تراک رمع لوط رگا

.دینک هدافتسا دیدج هظفاح تراک زا .دینک هریخذ

نیگنس یاه هبرض ای راشف ضرعم رد ار اهنآ و دیزادنین ،دینکن مخ ار هظفاح یاه تراک

.دیهدن رارق

.دینک یراددوخ یسیطانغم یوق یاهنادیم کیدزن هظفاح یاهتراک یرادهگن ای هدافتسا زا

داوم اي لااب تبوطر ،لااب یامد اب داوم یکيدزن رد هظفاح یاهتراک یرادهگن اي هدافتسا زا

.دينک یراددوخ ،هدنروخ

 

 

 

نگهداری از دورٜ⠆ن > پیوست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تیفیک

 

 

 

 

هزادنا

 

یلومعم

 

لااب تیفیک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"50 '19 ابيرقت

 

"02 '17 ابيرقت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1920X1080

 

 

 

 

)‏هیناث رد میرف 30(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"37 '29 ابيرقت

 

"46 '23 ابيرقت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1280X720

 

 

 

 

)‏هیناث رد میرف 30(

ملیف

 

 

 

 

 

 

 

 

"06 '77 ابيرقت

 

"24 '58 ابيرقت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

640X480

 

 

 

 

)‏هیناث رد میرف 30(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"21 '261 ابيرقت

 

-

 

 

 

 

 

 

 

نتشاذگ کارتشا هب یارب

 

 

 

 

)‏هیناث رد میرف 30(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.دنا هدش یریگ هزادنا ،موز درکلمع زا هدافتسا نودب لااب دادعا

.دنک رییغت تسا نکمم طبض لباق نامز ،موز زا هدافتسا ماگنه

.دوش هبساحم طبض نامز عومجم ات دش طبض یلاوتم روط هب ملیف نیدنچ

.تسا لیاف ره رد هقیقد 20 طبض نامز رثکادح

.تسا لیاف ره رد هیناث 30 اه‌ملیف نتشاذگ کارتشا هب یارب ددجم شخپ نامز رثکادح

161