یدنب بیکرت

کی مه دشاب ابیز ایند ردقچ ره .تسا حیرفت کی نیبرود اب ایند ییابیز زا سکع نتفرگ

.دشکب ریوصت هب ار نآ ییابیز دناوت یمن فیعض یدنب بیکرت

.تسا مهم رایسب اه هژوس ندرک یدنب تیولوا ،یدنب بیکرت ماگنه

زا تیعبت لاومعم .تسا سکع رد ایشا ندرک بترم ینعم هب یرادربسکع رد یدنب بیکرت

.دوش یم بوخ یدنب بیکرت کی هب رجنم اه موس کی نوناق

اه موس کی نوناق

ربارب یاه لیطتسم زا ۳×۳ یوگلا کی هب ار سکع ،اه موس کی نوناق زا هدافتسا تهج

.دینک میسقت

دیوش نئمطم ،دنشاب هتشاد هژوس یور رب ار دیکأت نیرتهب هک ییاه سکع یدنب بیکرت تهج

.دشاب هتفرگ رارق یزکرم لیطتسم یاه هشوگ زا یکی رد هژوس هک

مفاهیم عکسٜ⠆اری

نادیم قمع شیامن شیپ

دیناوت یم ،دسر یم رظن هب هنوگچ ناتدوخ سکع هک دینیبب یرادربسکع زا لبق هکنیا یارب میظنت هدش فیرعت شیپ زا تامیظنت یور ار مگارفاید نیبرود .دیهد راشف ار یشرافس همکد یور رب ار یشرافس همکد درکلمع .دهد یم ناشن هحفص یور ار جیاتن و دنک یم )139 هحفص( .دينک ميظنت یرون شيامن شيپ

23