هظفاح تراک و یرتاب ندروآ نوریب

.دوش دازآ یرتاب ات دينازغلب لااب تمس هب ار لفق

یرتاب لفق

ژراش لباق یرتاب

جراخ نیبرود زا ات دیهد راشف مارآ ار تراک

.دیشکب نوریب فاکش زا ار نآ سپس ،دوش

هظفاح تراک

هظفاح تراک روتپادآ زا هدافتسا

نورد ار هظفاح تراک ،هظفاح ناوخ تراک اي هنايار هليسو هب تاعلاطا ندناوخ یارب

.ديهد رارق هظفاح تراک لدبم کي

.دیرواین نوریب ار یرتاب ای هظفاح تراک ،تسا ندز کمشچ لاح رد نیبرود تیعضو غارچ یتقو

.دناسرب بیسآ امش نیبرود ای هظفاح تراک رد هدش هریخذ تاعلاطا هب دناوت یم راک نیا ماجنا

دورٜین من

هظفاح تراک و یرتاب نداد رارق

.دیریگب دای ار نیبرود رد یرایتخا هظفاح تراک و یرتاب نتشادرب و نداد رارق زرط

نیبرود رد یروط ار هظفاح یاه تراک ور گنر ییلاط تلااصتا هک دیهد رارق

.دشاب لااب هب

هظفاح تراک

تلااصتا هک دیهد رارق یروط ار یرتاب

.دشاب پچ تمس هب ییلاط

ژراش لباق یرتاب

33