6 لصف

یجراخ یاههاگتسد هب لاصتا

.دینک هدافتسا لماک روط هب نیبرود زا HDTV ای هنایار دننام یجراخ یاههاگتسد هب نیبرود لاصتا اب