عملکردهای عکسٜرداری و فیلمٜرداری

یهدرون ناربج

و سکع یدنب بیکرت زا رون حوطس یریگ هزادنا اب ار یهدرون راکدوخ روط هب نیبرود رادقم زا رت نییاپ ای رتلااب نیبرود طسوت هدش میظنت یهدرون رگا .دنک یم میظنت هژوس تیعقوم یهدرون نازیم .دینک میظنت یتسد تروص‌هب ار یهدرون رادقم دیناوت یم ،دوب امش رظن دروم ار یهدرون رادشه ±۳ هدودحم زا شیب ماگ ره یارب نیبرود .تسا میظنت لباق ±۳ یاه ماگ اب

.دهد یم ناشن زمرق گنر هب

+2

-2

یم نینچمه .دینک باختنا ار EV سپس و دیهد راشف ار ]f[ ،یهدرون نازیم ميظنت یارب

نآ میظنت یارب ار تياده همکد و دیهد راشف یهدرون نازیم باختنا یارب ار ]I[ دیناوت

درادناتسا

 

 

 

.دیناخرچب

 

 

.دینک یسررب ار یهدرون رادقم دیناوت یم ،یهدرون نازيم رگناشن تيعقوم اب

 

 

 

 

 

 

یهدرون رادشه

درادناتسا یهدرون هیامن

یهدرون نازيم رگناشن

هتفای شهاک یهدرون

هتفای شیازفا یهدرون

)رت هریت(

)رت نشور(

95