سکع ندناخرچ

.دینک باختنا ار 1 1.دینک باختنا ار هنیزگ کی2 2

شخرچ : ˚90 راست

وغلهريخذ

.دیهد راشف ندرک هریخذ یارب ار ]o[3 3

یم ،هاوخلد هنیزگ کی شخرچ zباختنا سپس و ]m[ نداد راشف اب نینچمه

.دیناخرچب زین شخپ تلاح رد ار سکع دیناوت

.درک دهاوخ یسيونزاب ار یلصا لياف ،نيبرود

پخش/ویرایش

اه سکع شیاریو

.دنوش یم هریخذ دیدج یاه لیاف ناونع هب یفلتخم لیاف یاه مان اب هدش شیاریو یاه سكع شياريو ،ريوصت شياريو درکلمع اب ناوت یمن ار اه تلاح یضعب رد هدش هتفرگ یاه سکع

.درک

z]m[ سپس و دیورب سکع کی هب ،شخپ تلاح رد،اهریوصت شیاریو یارب

.دیهد راشف ار هنیزگ کی ریوصت شیاریو

ریاس زا ،تلاح نیا رد .درک شیاریو ،ریوصت شیاریو درکلمع اب ناوت یمن ار ریواصت یضعب

.دینک هدافتسا ریوصت شیاریو یاهرازفا مرن

مرن زا ،تلاح نیا رد .درک شیاریو ،ریوصت شیاریو درکلمع اب ناوت یمن ار RAW یاه لیاف

.دینک هدافتسا هدش هیارا ریوصت شیاریو رازفا

.دنک یم هريخذ ديدج یاهلياف تروص هب ار هدش شياريو یاهسکع ،نيبرود نيا

یم ليدبت رتنيياپ کيکفت اب یسکع هب راکدوخ روط هب ار اهنآ نيبرود ،اهسکع شياريو ماگنه ردهب راکدوخ روط هب ،ديهد یم هزادنا رييغت اي ديناخرچ یم یتسد تروص هب هک یياهسکع .دنک

.دنوش یمن ليدبت رتنيياپ کيکفت اب یسکع

ره شياريو یارب .درادن دوجو اه سکع شياريو ناکما ،هشوپ تروص هب اه لياف هدهاشم ماگنه

.دينک باختنا سکع کي و دينک زاب ار هشوپ ،سکع

109