یرادرب هخسن قح هب طوبرم تاعلاطا

یاهدرکلمع ءاقترا لیلد هب تسا نکمم امنهار هچرتفد نیا تایوتحم ای نیبرود تاصخشم

Microsoft هدش تبث یراجت مئلاع Windows مرآ و Microsoft Windows

.دننک رییغت یلبق علاطا نودب ،نیبرود

 

 

.دنتسه Corporation

.دیرادن ار امنهار هچرتفد نیا زا یشخب چیه راشتنا ای ددجم هدافتسا هزاجا ،یلبق هزاجا نودب

.دنتسه Apple Corporation هدش تبث یراجت مئلاع Apple App Store و Mac

هدافتسا ،ديا هدرک یراديرخ ار نآ هک یروشک نامه رد ار دوخ نيبرود هک دوش یم هيصوت

 

.تسا Google, Inc یراجت تملاع Google Play Store

.دينک

هدش تبث یراجت مئلاع Lightroom و Photoshop ، Adobe یوگول ،Adobe

ار نآ زا هدافتسا هب طوبرم تاررقم و نیناوق همه و دینک هدافتسا نیبرود نیا زا تیلوئسم اب

.تساهروشک ریاس ای/و هدحتم تلاایا رد Adobe Systems Incorporated

.دینک تیاعر

SD هسسوم یراجت میلاع microSDXC™ و ،microSDHC™ ،microSD™••

 

 

 

.دنتسه

 

 

 

حلاطصا و HDMI یوگول ،HDMI

 

 

 

 

 

 

مئلاع ،"High Definition Multimedia Interface"

 

 

 

 

 

 

HDMI Licensing هدش تبث یراجت مئلاع ای یراجت

 

 

 

.دنتسه LLC

 

هدش تبث یراجت مئلاع ،Wi-Fi یوگول و ،Wi-Fi CERTIFIED یوگول ،Wi-Fi®

 

 

 

.دنتسه Wi-Fi Alliance

 

نابحاص تیکلام تحت ،امنهار هچرتفد نیا رد هدش هدافتسا یراجت یاه مان و یراجت میلاع

 

 

 

.دنشاب یم دوخ هطوبرم

1