حاحالت > عملکردهای عکسٜرداری و فیلمٜرداری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موادم AF

 

 

یکت AF

 

یم همادا راکدوخ سوکوف هب نانچمه نیبرود ،دیا هداد راشف همین ات ار ]رتاش[ هک یماگنه

ار ]رتاش[ یتقو .تسا بسانم تباث هژوس کی زا یرادربملیف و یرادربسکع یارب یکت AF

 

رد گس کی ،هخرچود یور صخش کی یرادربملیف و یرادربسکع یارب تلاح نیا .دهد

نآ ،دوش ماجنا سوکوف یتقو .دوش یم تباث سوکوف هیحان رد سوکوف ،دیهد یم راشف همین ات

 

 

 

 

 

.دوش یم هیصوت ینارلیبموتا هنحص کی ای ،ندیود لاح

 

 

.دیآ یم رد زبس گنر هب هیحان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74