بلاطم تسرهف

 

1 لصف

 

نم نیبرود

28

...................................................................................راک عورش

28

......................................................................... یدنب هتسب ندرک زاب

29

...................................................................... نیبرود یرهاظ لکش

31

................................................................ MOBILE همکد زا هدافتسا

32

...........................................................................رگشیامن زا هدافتسا

32

........................................................ دوخ زا یرادربسکع تلاح زا هدافتسا

33

..........................................................هظفاح تراک و یرتاب نداد رارق

33

....................................................... هظفاح تراک و یرتاب ندروآ نوریب

33

.............................................................هظفاح تراک روتپادآ زا هدافتسا

34

.............................................. نیبرود ندرک نشور و یرتاب ندرک ژراش

34

........................................................................... یرتاب ندرک ژراش

34

.........................................................................نیبرود ندرک نشور

35

.....................................................................هیلوا یزادنا هار ماجنا

37

.............................................................)اه هنیزگ( اهدرکلمع باختنا

37

............................................................................... mهدافتسا

37

.............................................Pتلاح رد سکع هزادنا ميظنت ،لاثم ناونع هب

38

...................................................................... دنمشوه لناپ زا هدافتسا

38

.......................................... Pتلاح رد یهدرون نازیم ميظنت ،لاثم ناونع هب

39

............................................................................... iFn زا هدافتسا

41

.................................................................... شیامن هحفص یاهدامن

41

.......................................................یرادربملیف و یرادربسکع تلاح رد

41

.................................................................................... یرادربسکع

42

......................................................................................یرادربمليف

42

............................................................................حطس شجنس هرابرد

 

اه هیصوت

 

یرادربسکع میهافم

13

................................................................... یرادربسکع یاه تلاح

13...............................................................................

نیبرود نتشاد هگن

14..................................................................

هداتسیا تلاح رد یرادربسکع

14...............................................................

هدش لاود تلاح رد یرادربسکع

15

............................................................................. مگارفاید هچیرد

16...................................................................

نادیم قمع و مگارفاید نازیم

17

................................................................................رتاش تعرس

18

.............................................................................ISO تیساسح

19 ....ISO تیساسح و رتاش تعرس ،مگارفاید میظنت طسوت یهدرون لرتنک یگنوگچ

20

..........................................امنرود و هیواز ،ینوناک هلصاف نیب یگتسبمه

21

................................................................................. نادیم قمع

21...................................

؟دنک یم لرتنک ار سوکوف زا جراخ یاه هولج یزیچ هچ

23.........................................................................

نادیم قمع شیامن شیپ

23

.................................................................................یدنب بیکرت

23...............................................................................

اه موس کی نوناق

24.........................................................................

هژوس ود اب ییاه سکع

25

........................................................................................ شلاف

26...........................................................................

شلاف یامنهار هرامش

26.................................................................................

یتشگرب یساکع

7