4 لصف

 

میس یب هکبش

114 ................................

هکبش تاميظنت یدنبرکيپ و WLAN کي هب لاصتا

114 ....................................................................

WLAN کی هب لاصتا

115 .......................................................................

هکبش یاه هنیزگ میظنت

115 ........................................................................

IP سردآ یتسد ميظنت

116 ............................................................

هکبش لاصتا هرابرد ییاه هتکن

117 ..............................................................................

نتم ندرک دراو

118 .............................................

)Tag & Go( NFC تیلباق زا هدافتسا

118 ...................

یرادربمليف و یرادربسکع تلاح رد NFC یاه یگژیو زا هدافتسا

118 .....................

)Photo Beam( شخپ تلاح رد NFC یاه یگژیو زا هدافتسا

118 .........................................

Wi-Fi تلاح رد NFC یاه یگژیو زا هدافتسا

119 ..................................

دنمشوه نفلت یور رب اه لیاف راکدوخ ندرک هریخذ

121 .............................................

دنمشوه نفلت کي هب مليف و سکع لاسرا

123 ..........................................

دنمشوه نفلت نیدنچ هب مليف و سکع لاسرا

125 ...............

رتاش رود هار هدننک دازآ ناونع هب هدننک لرتنک نفلت کي زا هدافتسا

127......................................................

Home Monitor+ زا هدافتسا

129 .........................

وئديو اي سکع لاسرا یارب Auto Backup زا هدافتسا

129 ................................................

هنايار رد Auto Backup همانرب بصن

129 ...............................................

یصخش هنايار کي هب مليف و سکع لاسرا

131 ..............................

اه لیاف هدهاشم یارب Samsung Link زا هدافتسا

 

فهرست مطالٜ

105

........................................................................ اه سکع هدهاشم

105

......................................................................... سکع ندرک گرزب

105

............................................................................ وشدیلاسا هدهاشم

106

............................................................................. راکدوخ شخرچ

107

................................................................................. ملیف شخپ

107

.....................................................................شخپ نیح رد ملیف شرب

108

................................................................ شخپ نیح رد سکع نتفرگ

109

........................................................................اه سکع شیاریو

109

............................................................................. سکع ندناخرچ

110

....................................................................... اه سکع هزادنا رییغت

110

.............................................................................. اه سکع میظنت

111

............................................................................ اه هرهچ شوتور

112

............................................................. دنمشوه رتليف یاه هولج لامعا

10