یاه تراک و اه یرتاب بصن و اهروتپادآ ای اه لباک ندرک لصو ماگنه

.دیشاب بقارم ،هظفاح

واه یرتاب تسردان بصن ای ،اه لباک تسردان لاصتا ،لاصتا یاه لحم هب ندروآ راشف

.دنک دراو بیسآ یبناج مزاول و لاصتا یاه لحم ،اه تروپ هب دناوت یم هظفاح یاه تراک

.دیراد هگن رود نیبرود باق زا ار یسیطانغم راون یاراد یاهتراک

.دوش کاپ ای هدش بارخ تسا نکمم ،تراک رد هدش هریخذ تاعلاطا

.دینکن هدافتسا هدید بیسآ هظفاح تراک ای یرتاب ،رژراش زا زگره

.دوش یزوس شتآ ای نیبرود دب درکلمع ای یگتفرگ قرب ثعاب دناوت یم راک نیا

.دیهدن رارق یسیطانغم نادیم یکیدزن رد ای نورد ار نیبرود

.دوش نیبرود تسردان درکلمع ثعاب دناوت یم راک نیا ماجنا

.دینکن هدافتسا نیبرود زا شیامن هحفص یگدید بیسآ تروص رد

ار نیبرود دیاب گنوسماس تامدخ زکرم ٬دنشاب هدش هتسکش کیلیرکآ ای یا هشیش تاعطق رگا

.دنک ریمعت

اطلاعات مرٜ⠆䠆㜀 ٜ⠆ سلامتی و ایما

.دینکن سمل ار شلاف ،ندز شلاف ماگنه

.دوش نات تسوپ یگتخوس ثعاب تسا نکمم و تسا مرگ رایسب ،ارجا ماگنه شلاف

قرب ندرک عطق زا شیپ ار نیبرود ،بوانتم قرب رژراش زا هدافتسا ماگنه

.دینک شوماخ ،بوانتم قرب رژراش

.دوش یگتفرگ قرب ای یزوس شتآ ثعاب تسا نکمم راک نیا ماجنا مدع

.دیشکب قرب زیرپ زا ار نآ ،دینک یمن هدافتسا رژراش زا هک یماگنه

.دوش یگتفرگ قرب ای یزوس شتآ ثعاب تسا نکمم راک نیا ماجنا مدع

قرب زیرپ ای هدید بیسآ هخاشود و قرب میس زا اه یرتاب ندرک ژراش ماگنه

.دینکن هدافتسا ،لش

.دوش یگتفرگ قرب ای یزوس شتآ بجوم تسا نکمم راک نیا

.دنک ادیپ سامت یرتاب -/+ یاه لانیمرت اب بوانتم قرب رژراش دیهدن هزاجا

.دوش یگتفرگ قرب ای یزوس شتآ بجوم تسا نکمم راک نیا

.دینزن دیدش هبرض نآ هب ای هتخادناین ار نیبرود

.دنزب بیسآ یجراخ و یلخاد تاعطق ای رگشیامن هب تسا نکمم راک نیا ماجنا

4