2 لصف

یرادربملیف و یرادربسکع یاهدرکلمع

.دیربب تذل هدش یشرافس رتشیب ملیف و اهسکع زا دیناوت یم یرادربملیف و یرادربسکع یاهدرکلمع زا هدافتسا اب .دیوش انشآ یرادربملیف و یرادربسکع تلاح رد میظنت لباق یاهدرکلمع اب