شٜ⠆꤆بی سیم

)Tag & Go( NFC تیلباق زا هدافتسا

شخپ تلاح رد NFC یاه یگژیو زا هدافتسا )Photo Beam(

یلعف لیاف ،دیناوخ یم NFC یاراد هاگتسد زا ار بسچرب کی هک یماگنه ،شخپ تلاح رد

.دوش یم لقتنم دنمشوه نفلت هب راکدوخ تروص هب نیبرود طسوت

بسچرب کی سپس و هدرک باختنا کچوک ريواصت یامن زا ار اهنآ ،لیاف نیدنچ لاقتنا یارب

.دیناوخب تسا NFC یاراد هک یهاگتسد زا ار

Wi-Fi تلاح رد NFC یاه یگژیو زا هدافتسا

زا ،NFC یاراد هاگتسد بسچرب ندناوخ اب ار Remote Viewfinder ای MobileLink )125 ،121 هحفص( .دینک باختنا دوش یم زاب هک یا هرجنپ

نفلت زا هدافتسا یگژیو ای دنمشوه نفلت رد اه سکع راکدوخ یزاس هریخذ یگژیو یارجا یارب نیبرود NFC گت کیدزن ار دنمشوه نفلت NFC نتنآ ،رود هار زا رتاش ناونع هب دنمشوه لقتنم NFC یاراد هاگتسد کی هب ار اه لیاف دیناوت یم نینچمه شخپ تلاح رد .دیهد رارق

.دییامن

یم ینابیتشپ دنتسه NFC و Android لماع متسیس یاراد هک یدنمشوه یاه نفلت رد تیلباق نیاiOS یاراد یاه هاگتسد رد یگژیو نیا .دینک هدافتسا هخسن نیرخآ زا هک دوش یم هیصوت .دوش

.تسين دوجوم

ار Samsung SMART CAMERA App همانرب دیاب تیلباق نیا زا هدافتسا زا لبقGoogle Play Store زا ار همانرب ديناوت یم .دینک بصن دوخ هاگتسد ای یشوگ رد یاه لدم اب Samsung SMART CAMERA App .دينک دولناد ،Samsung Apps

.تسا راگزاس لاس نيا زا دعب اي 2013 لاس رد هدش هتخاس گنوسماس نيبرود

،دننک یم راک Android OS 2.3.3 – 2.3.7 اب هک ییاههاگتسد یارب

.دینک دولناد www.samsung.com زا ار Samsung SMART CAMERA App

کیدزن هیناث 2 زا شیب تدم هب ار NFC یاراد هاگتسد ،NFC بسچرب کی ندناوخ یارب

.دیهد رارق نیبرود NFC بسچرب

MobileLink/NFC ریوصت هزادنا dندرک باختنا سپس و ]m[ ندرشف اب

.دینک میظنت ار هدش لقتنم سکع هزادنا دیناوت یم ،هنیزگ کی

.دیهدن رییغت هجو چیه هب ار NFC بسچرب

ویرادربسکع تلاح رد NFC یاه یگژیو زا هدافتسا یرادربمليف

هک یهاگتسد زا بسچرب کی ندناوخ اب ار Remote Viewfinder ای AutoShare Wi-Fi درکلمع هک دینک نییعت شیپ زا )125 ،119 هحفص( .دینک ارجا ،تسا NFC یاراد )139 هحفص( .دینک ارجا NFC یاراد هاگتسد بسچرب ندناوخ طسوت ار

118