کیسلاک

مارآ

درس

ار سکع‏ یامنهار‏هنیزگ کی .دیهد رییغت زین ار ضرف شیپ کبس تامیظنت رادقم دیناوت یمميظنت ار تسارتنک ای حوضو ،گنر عابشا ،گنر سپس و دیهد راشف ار ]D[ ،دینک باختنا

.دینک

،گنر سپس و دینک باختنا ار ای ، ،دوخ سکع یامنهار ندرک یشرافس یارب

.دینک ميظنت ار تسارتنک و حوضو ،گنر عابشا

.درک میظنت دنمشوه رتلیف یاه هنیزگ اب نامزمه ناوت یمن ار سکع یامنهار یاه هنیزگ

عملکردهای عکسٜرداری و فیلمٜرداری

)سکع یاه کبس( سکع یامنهار

یاهامن ات دینک لامعا دوخ سکع یور یفلتخم سکع یاهکبس دهد یم هزاجا سکع یامنهار ،گنر میظنت اب زین ار دوخ سکع یاهکبس دیناوت یم .دینک داجیا یساسحا یاهتلاح و فلتخم

.دینک هریخذ و داجیا کبس ره یارب تسارتنک و ،حوضو ،عابشا

ار فلتخم یاهکبس .درادن دوجو تسا طیارش مادک بسانم کبس مادک هک نیا یارب ینوناق چیه

.دینک ادیپ ار دوخ تامیظنت و دینک هبرجت

b]m[ ،یرادربمليف و یرادربسکع تلاح رد

 

کبس کی میظنت یارب

.دیهد راشف ار هنیزگ کی ‏سکع یامنهار‏

 

،یرادربسکع

 

 

 

اه هنومن

 

هرهچ زا یرادربسکع

 

حضاو

 

درادناتسا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یا هوهق هنیمز سپ

نشور و یعیبط

هرظنم

72