مان

هرامش

)دنمشوه یشخرچ ديلک( تياده همکد

 

:یرادربمليف و یرادربسکع تلاح رد

 

رییغت ار شیامن هحفص یور تاعلاطا :D-

 

.دیهد

 

ناربج ،مگارفاید نازیم ،رتاش تعرس :I-

 

.دینک باختنا ار ISO تیساسح ای یهدرون

 

ار یرادربملیف و یرادربسکع شور کی :C-

8

.دینک میظنت ار رميات ای دینک باختنا

.دینک باختنا AF تلاح کی :F-

 

:شخپ تلاح رد

 

.دینک هدهاشم ار کچوک ریواصت :I-

 

،پچ ،نییاپ ،لااب هب بيترت هب :اه تیعضو ریاس رد

 

زين ار تياده همکد ديناوت یم( .دينک تکرح تسار

 

).ديناخرچب

 

mهمکد

9

.دینک ادیپ یسرتسد اهونم ای اه هنیزگ هب

 

تيعضو غارچ

 

.ديهد شيامن ار نيبرود تيعضو

 

،سکع ندرک هریخذ ماگنه :نز کمشچ

10

هب هداد لاسرا ،یرادربملیف و یرادربسکع

.سکع لاسرا ای WLAN هب لاصتا ،رتویپماک

 

دوجو یرتاب ندرک ژراش ای هداد لاقتنا رگا :تباث

 

.دشاب هتشادن

 

شيامن هحفص

 

هب ندرک هاگن نیح رد ناتدوخ زا یرادربسکع یارب

11

لااب تمس هب ار رگشیامن ،هحفص یور رب ناتدوخ

 

)32 هحفص( .دیناخرچب

 

مان

هرامش

ادص طبض همکد

1

.دینک ملیف کی طبض هب عورش

 

 

 

نيبرود دنب ۀقلح

2

 

 

یلخاد نتنآ

3

یلخاد نتنآ اب سامت زا ،میس یب هکبش زا هدافتسا ماگنه رد *

.دینک یراددوخ

 

fهمکد

4

تامیظنت یخرب و دینك ادیپ یسرتسد دنمشوه لناپ هب

.دینك نازیم ار

 

oهمکد

 

.دینک هریخذ ار یباختنا یاه‌هنیزگ :ونم هحفص رد

5

هزاجا امش هب :یرادربمليف و یرادربسکع تلاح رد

یاه تلاح یخرب رد ار سوکوف طيحم ات دهد یم

 

.دينک باختنا یتسد تروص هب سکع نتفرگ

 

یشرافس/فذح همکد

 

درکلمع :یرادربمليف و یرادربسکع تلاح رد

6

)139 هحفص( .دیهد ماجنا ار هدش هداد صاصتخا

 

.دینک فذح ار اه لیاف :شخپ تلاح رد

 

شخپ همکد

7

ددجم شخپ تلاح هب ،اه ملیف ای اه‌سکع هدهاشم یارب

.دیوش دراو

 

شکل ظاهری دورٜ⠆찆 > دورٜین من

1

2

3

4

5

6 11 10 9 8 7

30