عملکردهای عکسٜرداری و فیلمٜرداری

کیمانید هدودحم

 

ضرف شیپ *

 

 

 

رد هیاس یاه فلاتخا لیلد هب تسا نکمم هک ار نشور تاییزج نتفر تسد زا درکلمع نیا

 

 

حرش

دامن

.دنک یم حیحصت ،دهد یور سکع

 

 

.دینکن هدافتسا کیمانید هدودحم زا :*شوماخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b]m[ ،یرادربمليف و یرادربسکع تلاح رد

 

 

 

هدودحم یاه‌هنیزگ میظنت یارب

 

 

 

.دنک یم حیحصت ار نشور تایئزج نادقف :+دنمشوه درب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.دیهد راشف ار هنیزگ کی کیمانید هدودحم

 

 

 

،کیمانید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

راکدوخ روطب ار اهنآ سپس و دریگ یم فلتخم یاه یهدرون اب سکع 3 :HDR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.دنک یم بیکرت ریوصت کت کی نتخاس یارب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.دینک میظنت ISO 3200 زا رتلااب ISO هنیزگ دیناوت یمن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"رمیات" ای "یکت" زا ریغ یپایپ یساکع یاه‌هنیزگ اب ناوت‌یمن ار هنیزگ‌ نیا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.درک میظنت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.درک میظنت Bulb درکلمع اب ناوت‌یمن ار کیمانید درب یاه‌هنیزگ

کیمانید هدودحم هولج اب

کیمانید هدودحم هولج نودب

93