عملکردهای عکسٜرداری و فیلمٜرداری

ضرف شیپ *

یارب هدش هیصوت

هزادنا

دامن

حوضو و داعبا

سکع هزادنا

.A1

ذغاک یور پاچ

*\3:2\ 5472x3648

 

 

 

 

 

.A2

ذغاک یور پاچ

\3:2\ 3888x2592

 

 

 

 

.A3 ذغاک یور پاچ

\3:2\ 2976x1984

 

 

 

 

 

.A5

ذغاک یور پاچ

\3:2\ 1728x1152

 

 

 

 

.HDTV نویزیولت اب شخپ ای A1 ذغاک یور پاچ

\16:9\ 5472x3080

 

 

 

 

.HDTV نویزیولت اب شخپ ای A3 ذغاک یور پاچ

\16:9\ 3712x2088

 

 

 

 

.HDTV نویزیولت اب شخپ ای A4 ذغاک یور پاچ

\16:9\ 2944x1656

 

 

 

 

 

.HDTV نویزیولت اب شخپ ای A5

ذغاک یور پاچ

\16:9\ 1920x1080

 

 

 

 

.A1 ذغاك یور عبرم سكع كی پاچ

\1:1\ 3648x3648

 

 

 

 

.A3 ذغاك یور عبرم سكع كی پاچ

\1:1\ 2640x2640

 

 

 

 

.A4 ذغاك یور عبرم سكع كی پاچ

\1:1\ 2000x2000

 

 

 

 

 

 

.لیمیا هب تسویپ

\1:1\ 1024x1024

 

 

 

 

 

ار نآ ناوت یم نیاربانب و تشاد دهاوخ یرتشیب یاه لسکیپ ،ملیف ای سکع ،حوضو شیازفا اب لااب حوضو زا یتقو .داد شیامن رتگرزب یا هحفص یور ای درک پاچ رتگرزب یذغاک یور لاتیجید سکع میرف رد هک ییاه سکع یارب .دبای یم شیازفا زین لیاف هزادنا ،دینک یم هدافتسا

.دینک باختنا یرت نییاپ حوضو ،دنوش یم یراذگراب بو رد ای دنوش یم هداد شیامن

 

سکع هزادنا b]m[ ،یرادربمليف و یرادربسکع تلاح رد

 

 

 

،هزادنا میظنت یارب

 

 

.دیهد راشف ار هنیزگ کی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.دنشاب توافتم یرادربسکع طیارش هب هتسب دوجوم یاه هنیزگ تسا نکمم

67