استفاده از Auto Backup ٜاستفاده از استفاده از > شٜ⠆꤆بی سیم

 

 

 

 

.دینک باختنا ار OK4 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.دينک باختنا ار یصخش هنايار هب لصتم AP ،WLAN هب نيبرود ندرک لصتم زا سپ

 

 

 

دروم ار دوجوم یسرتسد طاقن نيبرود ،ديشاب هدش لصتم یرارکت یسرتسد هطقن کي هب رگا یتح

 

.دینک باختنا ار وغل ،لاسرا وغل یارب

 

 

.دهد یم رارق وجتسج

 

 

 

 

طقف یگژيو نيا .دينک باختنا یريگ نابيتشپ یارب ار یکت یاهلياف ديناوت یمن امش

 

 

لياف لاقتنا لمع رد ،اهلياف لاسرا نيح رد یرتاب ندش جراخ اي نيبرود ندش شوماخ تروص رد

 

 

 

.دوش یم داجيا للاتخا

 

.دريگ یم نابيتشپ نيبرود یور ديدج یاهلياف زا

 

 

.تسا لاعفريغ نيبرود رد رتاش لرتنک ،یگژيو نيا زا هدافتسا ماگنه

 

.دوش یم هداد ناشن هنايار رگشيامن یور رب یريگ نابيتشپ راک تفرشيپ

 

 

.دينک لصتم هنايار هب لياف لاسرا یارب ار نيبرود کي ديناوت یم طقف ،راب ره رد

 

 

 

 

روط هب هيناث 30 رثکادح تدم فرظ نيبرود ،لاقتنا دنور ندش لماک زا سپ

 

 

.دوش وغل هکبش طيارش ليلد هب تسا نکمم یريگ ینابيتشپ راک

 

 

 

.دینك هدافتسا یگژیو نیا زا دیناوت یمن دشابن نیبرود هظفاح رد یلياف چیه یتقو

 

شوماخ زا یريگشيپ و یلبق هحفص هب تشگزاب یارب .دوش یم شوماخ راکدوخ

 

 

.دینک شوماخ تیلباق نیا زا هدافتسا زا لبق ار یرگید لاوریاف ره ای Windows لاوریاف دیاب امش

 

.ديهد راشف ار وغل ،نيبرود راکدوخ ندش

 

 

.دينک لاسرا ار دیدج لياف 1,000 رثکادح ديناوت یم امش

 

ندرک شوماخ ،لاقتنا راک نتفاي ناياپ زا سپ هنايار راکدوخ ندش شوماخ یارب

 

 

رتکاراک 48 زا شیب دیابن و دوش دراو یسیلگنا فورح اب دیاب رورس مان ،رتویپماک رازفا مرن رد

 

 

 

.دشاب

 

.دینک باختنا ار یريگ نابيتشپ زا سپ هنايار

 

 

 

 

.دینک باختنا ار هنایار رییغت ،یریگ‌نابیتشپ هنایار رییغت یارب

 

 

 

 

130