ر

72 سکع یامنهار111اه هرهچ شوتور141 رگشیامن ینشور

س

19 ،17 رتاش تعرس

ش

114 میس یب هکبش15 F-هرامش

ع

13 یتشگرب یساکع

83 یپایپ یساکع اه سکع

105 ندرک گرزب

67یرادربملیف و یرادربسکع یاه هنیزگ 101 نیبرود رد هدهاشم 109 شیاریو

21 ،16 )DOF( نادیم قمع
سکع نتفرگ یاه تلاح

52 کیتاموتا

56زنل هنزور تیولوا 57 رتاش تیولوا 54 همانرب 58 یتسد 60 کیش 63 طبض

69 ISO تیساسح

خ

142 ویدیو یجورخ

د

34 ژراش لاح رد

19 ،15 مگارفاید هچیرد نیبرود

147يصخش هنايار هب لاصتا 147 یندشادج کسید ناونع هب لاصتا 148 )Windows( ندرک ادج 29 یرهاظ لکش

ت

142تعاس و خیرات 85 رمیات

101کچوک ريواصت 146 نویزیولت 141 تامیظنت

ریوصت میظنت

110اهسکع میظنت 111 اه هرهچ شوتور

70 یدیفس نزاوت

چ

109 ندناخرچ

ح

61 هرهچ نیرتهب تلاح62 اماروناپ تلاح142 یژرنا رد ییوج هفرص تلاح

پیوست

تسرهف

ا

31هارمه لاصتا 89 مشچ یزمرق رثا 105 وشديلاسا اه لیاف لاقتنا

148 Mac

147 Windows

90 یریگ هزادنا

ب

یرتاب

162 طایتحا

33 جرد

34ژراش لاح رد

28 یدنب هتسب ندرک زاب85 یراذگ تکارب105 ندرک گرزب

پ

38 دنمشوه لناپ

183