ایرد رانک ای لحاس رد هدافتسا

ربارب رد نیبرود زا دینک یم هدافتسا رگید هباشم قطانم ای لحاس رد نیبرود زا هک ینامز

.دینک تظفاحم رابغ و درگ و نش

.دینکن سمل سیخ تسد اب ار هظفاح تراک ای روتپادآ ،یرتاب .تسين بآ دض امش نيبرود

.دناسرب بیسآ نیبرود هب تسا نکمم سیخ یاهتسد اب نیبرود زا هدافتسا

ینلاوط نامز تدم یارب یرادهگن

اب هارمه ای هتسب هظفحم رد ار نآ ،دینک یم یرادهگن ینلاوط یتدم یارب ار نیبرود یتقو

.دیهد رارق نوکیلیس لژ دننام تبوطر بذاج داوم

،هدافتسا زا لبق دیاب و دننک یم یلاخ ژراش نامز لوط رد ،دنوش یمن هدافتسا هک ییاه یرتاب

.دنوش ژراش ًاددجم

نشور ار نیبرود ،نیبرود زا یرتاب ندوب جراخ نامز زا ینلاوط یا هرود زا سپ رگا

.دوش یم هیلوا یهد رادقم یلعف نامز و خیرات ،دینک

نگهداری از دورٜ⠆ن > پیوست

نیبرود زا یرادهگن ای هدافتسا

نیبرود یرادهگن ای هدافتسا یارب بسانمان یاهناکم

.دیهدن رارق مرگ رایسب ای درس رایسب یامد ضرعم رد ار نیبرود

هدافتسا ،دیدش رایسب تبوطر رییغت یاراد ای ،دیدش رایسب تبوطر اب ییاهلحم رد نیبرود زا

.دینکن

اب ،مرگ یاه طیحم رد نآ یرادهگن و دیشروخ میقتسم رون ضرعم رد نیبرود ندادرارق زا

.دینک یراددوخ ،ناتسبات لصف رد نیشام لخاد دننام یفاکان هیوهت

تظفاحم دح زا شیب یاه شزرل و نشخ تاکرح ،هبرض ربارب رد نآ رگشیامن و نیبرود زا

.دنیبن یدج بیسآ نیبرود ات دییامن

ای ،بوطرم ،فیثک ،رابغ و درگ رپ یاه طیحم رد نیبرود یرادهگن ای ندرب راک هب زایلخاد یازجا و کرحتم تاعطق ندید بیسآ زا ات دییامن یراددوخ بسانمان هیوهت یاراد

.دوش یریگولج نیبرود

لاعتشا لباق ییایمیش داوم ای ،قارتحا لباق داوم ،یتخوس داوم یکیدزن رد دوخ نیبرود زاهک یا هظفحم نامه رد ار هرجفنم داوم ای ،لاعتشا لباق تاعیام و اهزاگ .دینکن هدافتسا

.دینکن لمح ای یرادهگن ،داد رارق نآ رد نیبرود یبناج مزاول ای نیبرود

.دینکن یرادهگن ،نیلاتفن هلولگ رانک رد ار نیبرود

157