ریوصت رگسح

ضرعم رد ریوصت رگسح هکنیا رطاخ هب ،یرادربملیف و یرادربسکع فلتخم طیارش هب هتسب تسا یداع لکشم نیا .دوش رهاظ اه سکع یور رابغ و درگ تسا نکمم ،تسا جراخ طیحم سربُ.دتفا یم قافتا نیبرود زا هنازور هدافتسا رد ،رابغ و درگ ضرعم رد نتفرگ رارق و

.دینکن زنل هیاپ هناهد لخاد ار هدنمد

نيبرود هندب

.دینک زیمت کشخ و مرن هچراپ کی اب یمارآ هب ار نیبرود هندب

تسا نکمم اه لولحم نیا .دینکن هدافتسا هلیسو نیا ندرک زیمت یارب لکلا ای رنیت ،نیزنب زا زگره

.دنوش نآ درکلمع صقن بجوم ای دنناسرب بیسآ نیبرود هب

پیوست

نیبرود زا یرادهگن

نیبرود ندرک زیمت

نیبرود شیامن هحفص و زنل

زیمت مرن هچراپ کی اب یمارآ هب ار زنل و دینک هدافتسا سربُکی زا ،رابغ و درگ ندودز یارب هدز هدننکزیمت ذغاک هکت کی هب ار زنل هدننکزیمت عیام ،دنام یقاب رابغ و درگ مه زاب رگا .دینک

.دینک زیمت نآ اب ار زنل یمارآ هب و

156