انجام راه اندازی اولیه > دورٜین من

.دیهد راشف ار ]o[ سپس و هداد راشف نامز عون باختنا یارب ار ]I[8 8

ار ]o[ سپس و ،دیهد راشف ار ]I/D[ ،نامز عون باختنا یارب9 9

.دیهد راشف

نامز عون یتعاس 12

یتعاس 24

تشگزاب میظنت

.دیهد راشف ار ]m[ ،هیلوا یزادنا هار مامتا یارب110

36