عکاسی پیاپی \⠆ㄆ䠆㐀㌆尨رداری

فیلمٜ⠆ㄆ⼆ㄆ찀 > عملکردهای عکسٜرداری و فیلمٜرداری

)AE هشورک( راکدوخ یهدرون گنیتکارب

ماگ کی ،یلصا :دریگ یم یپ رد یپ سکع 3 نیبرود ،دیهد یم راشف ار ]رتاش[ هک یماگنه هس نیبرود هک یماگنه اهسکع ندش رات زا یریگولج یارب .رت نشور ماگ کی و رت هریت میظنت یونم رد ار تامیظنت دیناوت یم .دینک هدافتسا هیاپ هس زا دریگ یم یپ رد یپ سکع

.دیهد رییغت هشورک

 

 

 

 

 

 

+2 یهدرون

 

-2 یهدرون

 

 

 

 

درادناتسا

.دیهد راشف ار هنیزگ کی هشورک میظنت d]m[ ،تکارب تایئزج میظنت یارب

رمیات

.دینک میظنت هیناث 30 ات 2 زا ار رمیات دیناوت یم .ديريگب سکع ،نیعم نامز کی زا سپ

.دیهد راشف یرادربسکع فقوت تهج ار ]رتاش[

ودیهد راشف ار رمیات ]C[ ،یرادربمليف و یرادربسکع تلاح رد ،رمیات تاییزج ميظنت یارب

.ديهد راشف ار ]D[ سپس

85